Quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

GS, TS NGUYỄN QUANG THUẤN

Hội đồng Lý luận Trung ương

TCCS - Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước là quan điểm phát triển xuyên suốt của Đảng. Quan điểm này được thể hiện qua chủ trương, chính sách phát triển phù hợp với yêu cầu, điều kiện phát triển của đất nước qua từng thời kỳ. Trong giai đoạn phát triển tới, càng cần đặt yêu cầu bảo vệ môi trường ở vị trí quan trọng trong quan điểm, chủ trương, chính sách phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xác định bảo vệ môi trường là nền tảng, là điều kiện tiên quyết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước và phát triển kinh tế nhất quyết phải quan tâm đầu tư cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

TCCS - Ngày 18-5-2024, sau ba ngày (từ ngày 16 đến 18-5-2024) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc. Tư tưởng chỉ đạo của hội nghị thể hiện rõ quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và sự vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

TS LÊ THỊ HÀ

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đấu tranh chống chiêu trò lợi dụng tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm để chống phá Đảng và Nhà nước - Nhìn từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NGUYỄN THANH SƠN - TRỊNH XUÂN THẮNG

Tạp chí Cộng sản - Học viện Chính trị khu vực IV

Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trong mối liên kết cộng hưởng lợi thế vùng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của từng địa phương từ góc độ vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng

TRẦN ĐỨC THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Nhà ở xã hội cho công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

TS PHẠM THỊ HOÀNG HÀ

Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - phương thức tối ưu để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

TS BÙI ĐÌNH TIỆP

Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Xu hướng chuyển đổi số trong quản trị nhà nước ở Liên bang Nga

Vũ Thị Hường - Tô Thị Oanh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội

NGUYỄN THANH SƠN

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Nghị quyết số 98/2023/QH15, ngày 24-6-2023 của Quốc hội, “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” (Nghị quyết số 98) có nội dung cốt lõi là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, với những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, chưa có tiền lệ, xuất phát từ những đòi hỏi bức xúc của thực tiễn. Để sớm đưa Nghị quyết số 98 vào cuộc sống, một trong những giải pháp có tính đột phá là phải xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có đủ đức, đủ tài, toàn tâm, toàn ý cống hiến, phục vụ với tinh thần tiến công cách mạng, giúp Thành phố khơi thông nhiều nguồn lực, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh để phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh mới

TS TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Để phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới, thực tiễn đang đòi hỏi các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ(1) không chỉ huy động, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, mà còn phải làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản trị nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực khu vực công. Chính vì thế, việc xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu vực công bảo đảm về cơ cấu, số lượng và chất lượng, trong đó có giải pháp mang tính đột phá là vấn đề quan trọng, mang tính cấp thiết đối với vùng Đông Nam Bộ.

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ công nhân, công đoàn

Thùy Linh

TCCS - Tọa đàm bàn thảo sâu về việc bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ hợp lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trưởng thành từ công nhân, công đoàn sẽ góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn; vấn đề tuyển dụng cán bộ công đoàn chuyên trách trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân; vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn; bối cảnh mới và vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn…

Đúng quy trình, sai cán bộ!

UYÊN DU

TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại”. Do đó, người làm công tác cán bộ phải thực sự khách quan, công tâm, có tầm, hiểu việc. Làm công tác cán bộ là cả một nghệ thuật dùng người...