“Hòa bình và tự vệ”: Tầm nhìn chiến lược và đúng đắn trong đường lối quốc phòng - an ninh của Việt Nam

TS TRƯƠNG VĂN KHANH

Trung tá, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

TCCS - Đường lối quốc phòng - an ninh “hòa bình và tự vệ” của Việt Nam thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong các thời kỳ cách mạng. Đường lối đó đã được khẳng định và thực hiện nhất quán, phù hợp với thực tiễn nước ta cũng như thế giới. Mọi âm mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch, phản động hòng bóp méo, xuyên tạc đường lối quốc phòng - an ninh “hòa bình và tự vệ” của Việt Nam đều thể hiện sự sai lầm, phiến diện, thiếu căn cứ.

Ngoại giao Việt Nam phát huy vai trò tiên phong với “gốc vững” là nền tảng tư tưởng của Đảng

Trần Chí Trung - Đào Thị Mai Anh

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao - Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao

Những thách thức mới trong quản lý nền kinh tế thâm dụng dữ liệu và một số lưu ý cho Việt Nam

GS, TS PHAN HUY ĐƯỜNG

Trường Đại học Đại Nam

Một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính theo thủ tục hành chính ở nước ta hiện nay

Nguyễn Anh Tuấn

Bộ Công an

Hiện thực hóa khát vọng cống hiến của thanh niên quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

TS NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng