Vận dụng tư tưởng ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng hiện nay

TS NGUYỄN VĂN KỶ

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

TCCS - Đối ngoại quốc phòng là bộ phận quan trọng trong đường lối đối ngoại của Đảng, của nền ngoại giao Việt Nam. Trải qua chặng đường hơn 35 năm đổi mới, cùng với hoạt động đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng không ngừng phát triển sâu rộng cả về phạm vi và mức độ hợp tác, vừa góp phần khẳng định uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, vừa toát lên nét đặc sắc, độc đáo của đối ngoại quốc phòng thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Bảo đảm quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân đoàn 3 hiện nay

NGUYỄN VĂN LANH

Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3

Những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Đức và nhìn lại quan hệ Việt Nam - Đức thời gian qua

Nguyễn Thanh Xuân - Nguyễn Mai Trang

Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao

Hiệp định Paris mở đường thống nhất đất nước và bài học cho hoạt động ngoại giao của Việt Nam hiện nay

TS Nguyễn Thị Mai - Tô Thị Hạnh Nhân

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGÔ HƯỚNG NAM - Và cộng sự*

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao