Tự quản xã hội trong xây dựng nền dân chủ ở Trung Quốc và một số kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam

TS Nguyễn Thị Như

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Tự quản xã hội là một hình thức dân chủ trực tiếp, có ý nghĩa lớn trong xây dựng, thực hành dân chủ ở nhiều quốc gia khác nhau. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, tự quản xã hội làm chuyển biến căn bản tư duy, cách thức thực hành dân chủ ở Trung Quốc. Với nhiều điểm tương đồng về thể chế chính trị, cơ cấu tổ chức chính quyền và văn hóa, nghiên cứu vai trò tự quản xã hội trong xây dựng nền dân chủ ở Trung Quốc sẽ đưa ra những gợi mở sâu sắc, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam.

Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng, phát triển con người và những gợi ý tham chiếu cho Việt Nam

PGS, TS VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế: Thực trạng và phương hướng

LÊ THỊ THU HẰNG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Vấn đề quyền con người trong bối cảnh chuyển đổi số ở Séc

TS Lê Hoàng Anh Tuấn

Viện trưởng Viện Pháp luật Kinh doanh và Đầu tư châu Âu, Hội Luật gia Việt Nam

Xu thế cải cách hành chính trên thế giới trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững

TS NGUYỄN ĐÌNH LUÂN

Học viện Ngoại giao