Phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Mai Hương Giang

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 khẳng định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong các khâu đột phá chiến lược quan trọng. Vì vậy, để phát triển nhanh và bền vững đất nước cần hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Gắn kết giáo dục đại học với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nền tảng phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TS VƯƠNG QUỐC THẮNG

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Một số vấn đề giới trong chính sách bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

GS, TS HOÀNG BÁ THỊNH

Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành phố Cần Thơ hướng đến đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long

TS TRẦN VIỆT TRƯỜNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN THỊ SONG HÀ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam