Phát huy “nội lực”, khai thác hiệu quả “ngoại lực”, kiến tạo động lực tăng trưởng mới để phát triển bền vững

Nguyễn Đình Quyết

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Việc phát huy nội lực, nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp, của nền kinh tế, đồng thời tận dụng hiệu quả các yếu tố “ngoại lực” và kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng là yếu tố mấu chốt, đem lại sức mạnh cộng hưởng nhằm hướng tới phục hồi và phát nền kinh tế nhanh và bền vững. Về kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, cần tập trung vào 5 động lực chủ yếu: Thúc đẩy liên kết vùng, phục hồi và tăng trưởng của các đầu tàu nền kinh tế; phát triển khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nội địa; đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh; hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao năng lực tự chủ, tự lực của nền kinh tế...

Giá trị Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS VŨ THỊ NGHĨA

Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai

Phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tạp chí Cộng sản

Quá trình thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” qua gần 40 năm đổi mới: Từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận

THU PHƯƠNG

Tạp chí Cộng sản

Ninh Bình: Định dạng bản sắc gắn với xây dựng thương hiệu địa phương