TCCS - Ngày 24-9-2022, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân - Giá trị lý luận và định hướng vận dụng thực tiễn”.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS, TS. Nguyễn Chí Hiếu, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản chủ trì hội thảo.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội thảo_Ảnh: Quang Hanh

Đến dự hội thảo có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; TS. Bùi Ngọc Thanh, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Trần Hữu Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; GS, TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên; TS. Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; cùng nhiều nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý uy tín.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, đã đưa đất nước ta, dân tộc ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Có được những thành tựu to lớn, đáng tự hào đó là do nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là do Đảng ta đã kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; thể hiện bản lĩnh chính trị, dẫn dắt dân tộc ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu đề dẫn tại hội thảo_Ảnh: Quang Hanh

Tiếp tục kiên định, vận dụng sáng tạo giá trị, di sản tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu như trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng; đặc biệt là, cần nhận thức rõ vai trò quan trọng trong tư tưởng của Người đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiện nay; cũng như phát huy mạnh mẽ sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân, lợi ích quốc gia - dân tộc làm mục tiêu phấn đấu.

Hội thảo nhận được 40 tham luận, có 8 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường, qua đó góp phần làm sáng tỏ giá trị lý luận, định hướng vận dụng thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân. Các tham luận của hội thảo tập trung vào 3 nội dung chính là: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Với tham luận “Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin là phải sống với nhau có tình có nghĩa” và ý nghĩa đối với công cuộc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới”, GS, TS. Hoàng Chí Bảo khẳng định, một tư tưởng chân chính, đích thực bao giờ cũng có sức sống của đạo đức, nhất là khi tác giả của những tư tưởng đó là những trí tuệ lớn, nhân cách lớn, như C. Mác, Ph. Ăng-ghen và Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là khoa học, mà còn là đạo đức. Khoa học đấu tranh cách mạng được bảo đảm bởi đạo đức cách mạng, đạo đức hành động, nổi bật là những đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết. Khi cần phải biết hy sinh lợi ích cá nhân, cả tính mệnh và cuộc sống riêng của bản thân vì sự nghiệp chung. Việc lựa chọn một lý tưởng sống, việc phấn đấu hy sinh cho mục tiêu cao quý và dấn thân hành động - điều thiêng liêng ấy, tự bản thân nó đã là đạo đức.

Trình bày tham luận tại hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, những thành quả mà lực lượng công an nhân dân đạt được suốt 77 năm qua là do luôn được Đảng quan tâm lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, do sự nỗ lực, phấn đấu, hy sinh của các thế hệ công an nhân dân suốt 77 năm qua; đặc biệt là sự quan tâm, chăm lo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người cha thân yêu của lực lượng công an nhân dân. Người đã để lại cho lực lượng công an nhân dân nhiều di sản vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc về công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, mà tiêu biểu trong đó là “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận tại hội thảo_Ảnh: Quang Hanh

Trong suốt 77 năm qua, “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” luôn được các thế hệ công an nhân dân tổ chức học tập, thực hành một cách nghiêm túc, tự giác; là tài liệu mẫu mực trong việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của lực lượng công an nhân dân. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cội nguồn sức mạnh, động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên lực lượng công an nhân dân tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều chiến công hiển hách trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hơn 77 năm trôi qua, những giá trị cốt lõi kết tinh trong “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” vẫn còn nguyên vẹn giá trị, sẽ tiếp tục được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân hôm nay và mai sau nâng niu, trân trọng, học tập, thực hiện, lưu giữ, kế thừa và phát triển. Những chuẩn mực về tư cách, đạo đức của người công an cách mạng vẫn giữ nguyên ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bền vững và có sức lan tỏa đặc biệt trong và ngoài lực lượng công an nhân dân.

PGS, TS. Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tham luận: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người - Vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”, khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản đồ sộ, trong đó có tư tưởng về pháp quyền và quyền con người. Tôn trọng, bảo vệ quyền con người trong Nhà nước pháp quyền là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng của Người, vừa là sự đóng góp vào các giá trị chung về quyền con người của nhân loại, vừa là định hướng cho mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Trong tham luận, PGS, TS. Tường Duy Kiên đã tập trung phân tích một số nội dung cơ bản về quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về quyền con người trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoàn thiện cả thể chế và thiết chế bảo đảm quyền con người trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gắn kết vấn đề bảo đảm quyền con người với việc kiểm soát quyền lực nhà nước; tăng cường vai trò của luật sư, phát triển đồng bộ các dịch vụ pháp lý nhằm nâng cao năng lực tiếp cận công lý, tiếp cận pháp luật về quyền con người của người dân; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức xã hội về quyền con người và đẩy mạnh đối thoại, hợp tác quốc tế về quyền con người.

Kết luận hội thảo, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, với tinh thần làm việc khoa học, khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân - Giá trị lý luận và định hướng vận dụng thực tiễn” đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của đông đảo đại biểu là các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành. Các tham luận bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng và có nội dung khoa học phong phú, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về giá trị lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ đó, gợi mở các giải pháp cần thực hiện nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn mới./.