Bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam

TS BÙI SỸ LỢI

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

TCCS - Một đặc trưng cơ bản, quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội. Mục tiêu bao trùm của chính sách xã hội là mang lại cho mọi người dân trong xã hội cuộc sống tốt đẹp, bảo đảm công bằng, tiến bộ và bình đẳng để nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người.

Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững

Việt Nam kiên trì thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu trở thành nước phát triển, đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên thế giới

VÕ VĂN THƯỞNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bảo đảm an ninh con người, an ninh xã hội, an toàn xã hội trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong điều kiện mới

TS NGUYỄN MẠNH HÙNG

Hội đồng Lý luận Trung ương

Khẳng định giá trị hạnh phúc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới

GS, TS NGUYỄN VĂN TÀI

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng