Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Lê Thị Phượng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TCCS - Nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Hà Nội đã phát triển một số mô hình kinh tế mới, như kinh tế số, kinh tế ban đêm, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ,… thu được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, để Hà Nội phát triển các mô hình kinh tế mới hiệu quả hơn trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế trong thời gian tới

Trịnh Thị Thu Hiền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tăng khả năng chống chịu nền kinh tế Thủ đô trước các tác động tiêu cực, hướng đến tăng trưởng, phát triển bền vững

Lê Thị Phượng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hà Nội đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

Minh Minh

Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính

Đỗ Đức Long

Học viện Báo chí và Tuyên truyền