Thành ủy Hà Nội tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TS Vũ Linh

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

TCCS - Nhận thức rõ vai trò quan trọng của dân chủ và thực hành dân chủ, Thành ủy Hà Nội luôn chú trọng phát huy mạnh mẽ dân chủ ở cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.

Thành ủy Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Lê Thị Bích Thuận

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đảng bộ quận Đống Đa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

TS Vũ Thanh Mai

Học viện Cảnh sát nhân dân

Ngành du lịch Hà Nội góp phần khẳng định thương hiệu, hình ảnh quốc gia “an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn”

Thu Trà

Hà Nội tập trung triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hiếu Giang

Tạp chí Cộng sản