Kiên quyết đấu tranh, bác bỏ các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận những thành quả cách mạng Việt Nam

VŨ THỊ HƯỜNG

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TCCS - Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá nước ta là tìm mọi cách phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, mưu toan phủ nhận, bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng xóa bỏ thành quả cách mạng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta, hướng lái Việt Nam phát triển đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

Đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, kích động bạo lực ở Tây Nguyên

PGS, TS ĐOÀN TRIỆU LONG

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

Phê phán quan điểm lợi dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

PGS, TS NGUYỄN AN NINH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Vạch trần, phản bác luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc rằng: “Do Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền, nên ở Việt Nam không hề có dân chủ thực sự”

PGS, TS ĐỖ THỊ THẠCH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mưu toan phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới

TS BÙI THANH CAO

Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng