TCCS - Sau 7 ngày (từ ngày 3 đến 9-10-2022) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc ngày 9-10-2022. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết và kết luận của hội nghị. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc hội nghị:


Video: Tạp chí Cộng sản/Truyền hình Nhân dân