Để tỉnh Quảng Ninh thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới

Phạm Ngọc Huệ

TCCS - Tại tỉnh Quảng Ninh, việc tiếp tục “xanh hóa” các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng; ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số… là chủ trương lớn của địa phương hướng tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, để thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Phát huy các giá trị truyền thống Quảng Ninh, tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045

Hoa Anh

Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Quảng Ninh: Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh: Tạo bứt phá trong chuyển đổi số, chăm lo cho đội ngũ cán bộ và phát triển nguồn nhân lực