Ngoại giao Việt Nam năm 2023: Gặt hái những thành tựu mới mang ý nghĩa lịch sử

BÙI THANH SƠN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

TCCS - Tình hình thế giới và trong nước năm 2023 có nhiều diễn biến mới, phức tạp hơn so với dự báo; bên cạnh cơ hội và thuận lợi, cũng xuất hiện nhiều thách thức, khó khăn. Triển khai đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước, phát huy thế và lực mới của đất nước cùng bản sắc “cây tre Việt Nam”, công tác đối ngoại và ngoại giao Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng và trở thành một điểm sáng nổi bật trong thành tựu chung của đất nước.

Việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải khoa học, có đổi mới trong cách làm, thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

TCCS - Ngày 23-22024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội XIV là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của đại hội. Đặc biệt, Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần này phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì và phát biểu tại phiên họp. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Xu thế chuyển đổi năng lượng tái tạo trên thế giới

GS, TS ĐẶNG HOÀNG LINH - PHẠM THỊ THU THANH

Học viện Ngoại giao

Một số vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng hiện nay

Nguyễn Đức Hà

Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương

Phê phán luận điệu xuyên tạc: Đổi mới ở Việt Nam là “đổi mới nửa vời” vì “không đổi mới chính trị”, “không hiệu quả”(?!)

TS ĐINH VĂN THỤY

Phó Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Giá trị của quan điểm về phát triển kinh tế tri thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thể hiện trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS NGÔ TUẤN NGHĨA

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

PGS, TS Lê Thị Thanh Hà

Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm tự chủ chiến lược của một số quốc gia trên thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Nghiêm Thị Thanh Thúy - TS Vũ Lê Thái Hoàng

Tạp chí Cộng sản - Học viện Ngoại giao

Những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình Định

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

TCCS - Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết lĩnh vực.

Dấu mốc lịch sử và quyết sách đột phá của tỉnh Quảng Ninh hướng đến xây dựng tập đoàn truyền thông đa phương tiện vững mạnh

PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng - Phí Hữu Tuấn

Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam - Hội Nhà báo Việt Nam

TCCS - Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1276-QĐ/TU, ngày 18-12-2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, về việc thành lập Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh - mô hình cơ quan báo chí, truyền thông hợp nhất cấp tỉnh đầu tiên của cả nước - đã tiếp tục khẳng định tư duy đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, tiên phong của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Mô hình Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh là dấu ấn riêng có, quyết sách mang tính đột phá nhằm hướng đến việc xây dựng tập đoàn truyền thông vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong bối cảnh mới.

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

TCCS - Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trong đó có Báo cáo chính trị, là sản phẩm của trí tuệ tập thể, là một công trình tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho nên phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và theo đó phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý. Đặc biệt, phải chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế, chắt lọc kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học lý luận chính trị đặc biệt cấp quốc gia… Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó để Báo cáo chính trị phải là báo cáo trung tâm, phải đạt ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương lớn; báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là báo cáo chuyên đề, bảo đảm không trùng lặp...

“Cán bộ chống lưng” và “chống lưng cán bộ”

ĐINH LỀ

TCCS - Cầu mong cho cái từ chống lưng chỉ đúng với trường hợp những ai bị thoái hóa đốt sống, mà phải sử dụng công cụ chống lưng để được đi lại một cách thuận tiện hơn. Vĩnh viễn không còn cái tệ nạn “cán bộ chống lưng” và “chống lưng cán bộ”...