Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới

TS ĐÀO ĐOAN HÙNG

Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương

TCCS - Qua gần 40 năm thực hiện đổi mới đất nước, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân tiếp tục được khẳng định là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời, việc xác lập đúng đắn vị trí của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

PGS, TS ĐINH NGỌC GIANG - TS NGUYỄN HẢI YẾN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Trong hơn 94 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn chú trọng giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Trong rất nhiều văn bản của Đảng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có vị trí, ý nghĩa đặc biệt, là bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về nội dung này...

Quan hệ Nga - Trung Đông trong nhiệm kỳ 2018 - 2024 của Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin

LÊ XUÂN THUẬN

Vụ Trung Đông - châu Phi, Ban Đối ngoại Trung ương

Tác phẩm của tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Công tác đối ngoại góp phần bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

TRẦN CHÍ TRUNG - NGUYỄN ĐỨC PHÚC

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - Bộ Ngoại giao

Trách nhiệm tôn trọng quyền con người của doanh nghiệp theo các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

PGS, TS Nguyễn Thị Thanh Hải

Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát huy giá trị các di sản văn hóa, thiên nhiên thành nguồn lực, trụ cột và động lực quan trọng để tỉnh Ninh Bình phát triển bền vững

TS PHẠM QUANG NGỌC

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay

TS PHAN THÀNH CHUNG

Đại tá, Học viện Hải quân

Vị thế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và vai trò của Việt Nam trong bối cảnh mới

PGS, TSKH TRẦN KHÁNH - TS TRẦN LÊ MINH TRANG

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào - Tình đoàn kết, gắn bó đặc biệt trong sứ mệnh và con đường phát triển chung

TS NGUYỄN VIẾT XUÂN

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

TCCS - Quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hữu nghị vĩ đại được xây dựng, vun đắp và phát triển bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, là tài sản quý giá của hai dân tộc. Trong giai đoạn mới với bối cảnh quan hệ quốc tế phức tạp và lợi ích đan xen, dựa trên những nét tương đồng về tư tưởng, mục tiêu và lợi ích, quan hệ Việt Nam - Lào vẫn luôn được đề cao, duy trì và phát triển bền vững trong cả hiện tại và tương lai.

Nâng cao hiệu quả giám sát thực hiện chính sách công của hội đồng nhân dân các cấp hiện nay

Trần Tuấn Phong

Học viện Hành chính quốc gia

TCCS - Hoạt động giám sát thực hiện chính sách công là một kênh quan trọng thể hiện sự đánh giá, nhận xét của người dân trong và sau quá trình sử dụng dịch vụ công do chính quyền địa phương cung cấp, bảo đảm tính minh bạch của chính quyền địa phương trong thực thi công vụ. Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới để có những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

TCCS - Những vấn đề lý luận rút ra qua tổng kết 40 năm đổi mới phải đi trước, mở đường, soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, biến nguy thành cơ, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, làm rõ những đột phá về lý luận phát triển, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển; khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc, phấn đấu đạt mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đúng quy trình, sai cán bộ!

UYÊN DU

TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại”. Do đó, người làm công tác cán bộ phải thực sự khách quan, công tâm, có tầm, hiểu việc. Làm công tác cán bộ là cả một nghệ thuật dùng người...