Kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

PGS, TS NGUYỄN ĐẮC VINH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

TCCS - Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục và đào tạo đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đại hội XIII của Đảng đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với nhiều nội dung mới. Nhìn lại và đánh giá khách quan, thẳng thắn kết quả đạt được cũng như nhận diện rõ những vấn đề đặt ra trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo là việc làm cần thiết để xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

TCCS - Ngày 18-5-2024, sau ba ngày (từ ngày 16 đến 18-5-2024) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc. Tư tưởng chỉ đạo của hội nghị thể hiện rõ quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác báo chí của Đảng

PGS, TS Vũ Văn Phúc

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Đấu tranh chống chiêu trò lợi dụng tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm để chống phá Đảng và Nhà nước - Nhìn từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NGUYỄN THANH SƠN - TRỊNH XUÂN THẮNG

Tạp chí Cộng sản - Học viện Chính trị khu vực IV

Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trong mối liên kết cộng hưởng lợi thế vùng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của từng địa phương từ góc độ vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng

TRẦN ĐỨC THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Mối quan hệ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức đại diện người lao động trong thực hiện an sinh xã hội trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS NGUYỄN VĂN QUYẾT - TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột trong nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương

Cuộc xung đột quân sự tại Dải Gaza: Những hệ lụy khó lường

Nguyễn Quang Khai

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, không ngừng đổi mới, sáng tạo - Bài học kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố Hà Nội

NGUYỄN THỊ TUYẾN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

TCCS - Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn quán triệt và thực hiện nhất quán quan điểm coi công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, là công việc có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân tố quyết định sự thành công. Theo đó, Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, vừa tạo môi trường để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng Thủ đô anh hùng, ngày càng phát triển.

Nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

TS Nguyễn Hùng Sơn

Đại tá, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng

TCCS - Bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” đã trở thành tư tưởng chỉ đạo, hành động xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tư duy chiến lược này nhằm chủ động phát hiện, đẩy lùi các nguy cơ đe dọa tới an ninh quốc gia, không để đất nước rơi vào tình thế bất lợi. Đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại quốc phòng với mục tiêu cao nhất là thực hiện kế sách chiến lược bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tạo lập, duy trì môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ công nhân, công đoàn

Thùy Linh

TCCS - Tọa đàm bàn thảo sâu về việc bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ hợp lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trưởng thành từ công nhân, công đoàn sẽ góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn; vấn đề tuyển dụng cán bộ công đoàn chuyên trách trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân; vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn; bối cảnh mới và vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn…

“Đỏ nhưng chưa chín”

HOÀNG VIỆT

TCCS - Nếu chỉ đề cao bằng cấp, mà không quan tâm thích đáng đến năng lực thực sự, thì sẽ dẫn tới tình trạng có nhiều người sở hữu bằng cấp rất cao, trải qua rất nhiều chương trình đào tạo khác nhau, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ lại không đạt yêu cầu, thậm chí chỉ là yêu cầu đặt ra đối với người có trình độ bằng cấp thấp hơn nhiều. Nói theo cách dân gian, những cán bộ này có biểu hiện của “đỏ nhưng chưa chín”...