Những giá trị không thể xuyên tạc, phủ nhận của lý luận hình thái kinh tế - xã hội và học thuyết giá trị thặng dư

TS HOÀNG THỊ KIM OANH – PGS, TS VŨ THỊ THANH XUÂN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Với mưu đồ chính trị xấu, thái độ thù địch, nhãn quan phiến diện, phản khoa học, các thế lực phản động và những phần tử cơ hội không ngừng xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận các giá trị đích thực của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Hầu hết luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đều bị chúng tìm mọi cách xuyên tạc, bóp méo, hòng phủ nhận tính khoa học, cách mạng, nhân văn, nhân đạo; trong đó, những nội dung bị tập trung công kích, xuyên tạc nhiều nhất là lý luận hình thái kinh tế - xã hội và học thuyết giá trị thặng dư.

Hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030

GS, TS TRẦN THỊ VÂN HOA - GS, TS HOÀNG VĂN HOA

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

TCCS - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, với mục tiêu tổng quát: “Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao... Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”(1). Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Để đạt được các mục tiêu này trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Quan điểm phát triển trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ qua tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GS, TS Trần Văn Phòng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nhận diện và phản bác một số luận điệu sai trái, thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới (kỳ 1)

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Văn hóa phi vật thể Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

GS, TS Bùi Quang Thanh

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Phương châm an ninh toàn diện trong bảo đảm an ninh quốc gia hiện nay

TS Phạm Duy Hoàng

Đại tá, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Anh: Thực trạng và triển vọng

Trần Thị Khánh Hà

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tỉnh Quảng Bình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển tại trong bối cảnh hội nhập quốc tế

PGS, TS NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG - NGUYỄN HỮU DUY VIỄN

Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình - Trường Đại học Quảng Bình

TCCS - Những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, kinh tế biển của địa phương vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hiệu quả, do đó, trong thời gian tới, cần có các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm phục vụ phát triển kinh tế biển.

Yêu cầu và tiêu chí đánh giá hiệu quả việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

TS LÊ THỊ HÀ

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là hệ thống lý luận cách mạng về cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, do C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin xây dựng và phát triển trên cơ sở những thành tựu khoa học, tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Vận dụng và phát triển những chỉ dẫn, phương pháp nghiên cứu khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để tìm lời giải lý luận phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Hà Phương

TCCS - Việc tổng kết 40 năm đổi mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo: “Đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới...”. Do vậy, trong quá trình tổng kết, đánh giá, cần tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; cần có những đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng giải pháp cho giai đoạn tới. Đặc biệt quan trọng là cần có những đề xuất, kiến nghị góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây...

“Đỏ nhưng chưa chín”

HOÀNG VIỆT

TCCS - Nếu chỉ đề cao bằng cấp, mà không quan tâm thích đáng đến năng lực thực sự, thì sẽ dẫn tới tình trạng có nhiều người sở hữu bằng cấp rất cao, trải qua rất nhiều chương trình đào tạo khác nhau, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ lại không đạt yêu cầu, thậm chí chỉ là yêu cầu đặt ra đối với người có trình độ bằng cấp thấp hơn nhiều. Nói theo cách dân gian, những cán bộ này có biểu hiện của “đỏ nhưng chưa chín”...