TCCS - Ngày 7-7-2023, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị về phía khách mời, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng theo dõi và phối hợp công tác với Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam. Về phía Tạp chí Cộng sản có các đồng chí: PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản; PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, Đảng ủy viên, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Các đồng chí: PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản; PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội nghị.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội nghị _ Ảnh: Quang Hanh

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Tạp chí Cộng sản, PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Tạp chí Cộng sản có sự thay đổi về nhân sự cấp cao của Tạp chí, tuy nhiên, Ban Biên tập, Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Về công tác biên tập, xuất bản các ấn phẩm, các ban chuyên môn và các ban phụ trách ấn phẩm về cơ bản hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch biên tập, xuất bản 6 tháng đầu năm đã được Ban Biên tập phê duyệt; tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản thống nhất, đồng bộ, chú trọng nâng cao tính lý luận, tính chính trị. Công tác biên tập, xuất bản tất cả các số, các ấn phẩm cơ bản bảo đảm chất lượng nội dung, hình thức và tiến độ. Các bài viết được biên tập, xuất bản bảo đảm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản, giữ vững phẩm chất, cốt cách của tạp chí lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bám sát nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những vấn đề đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng… Các ấn phẩm của Tạp chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn lý luận chính trị, góp phần định hướng tư tưởng, nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các ấn phẩm đã đăng tải nhiều bài viết quan trọng thể hiện tính chính trị, tính lý luận sắc bén, hàm lượng khoa học cao; tiếp tục duy trì tốt các bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, được bạn đọc đánh giá cao, nhiều báo, tạp chí của Trung ương, địa phương đăng tải lại.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, triển khai chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm: “Tổng kết quá trình thực hiện hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” qua 40 năm đổi mới, trực tiếp có những đóng góp vào công tác tổng kết lý luận - thực tiễn 40 năm đổi mới và chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tạp chí đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên với đội ngũ cộng tác viên và chú trọng mở rộng đội ngũ cộng tác viên nòng cốt; thu hút được các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành tham gia tích cực viết bài cho các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. 

Các mặt công tác khác của cơ quan cơ bản bảo đảm tiến độ, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, như công tác tổ chức, cán bộ, công tác đối ngoại, thiết kế - chế bản, trị sự, bạn đọc, công tác phát hành, quảng cáo, truyền thông và tổ chức sự kiện, công nghệ thông tin và thư viện, lưu trữ, văn phòng, quản trị nội bộ, hoạt động của các cơ quan thường trú, Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, như: Một số nội dung công việc thực hiện còn chưa sát với chương trình, kế hoạch đặt ra; những bài viết chuyên sâu, có ảnh hưởng, tạo được hiệu ứng xã hội sâu rộng còn ít, nguồn bài dự trữ chưa phong phú, đôi khi còn bị động trong lựa chọn bài viết chất lượng cho các chuyên mục; công tác biên tập chậm khắc phục tình trạng để những lỗi sai sót không đáng có ở một số bài viết, ảnh hưởng đến chất lượng của ấn phẩm; việc xử lý một số văn bản, báo cáo còn chậm so với quy định; một số cán bộ chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm... 

Để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2023 là: Bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và thực hiện tốt Kế hoạch biên tập 6 tháng cuối năm 2023; tập trung đầu tư tăng nguồn bài viết chất lượng cao cho các chuyên mục của Tạp chí số ra ngày 1 và ngày 15 hằng tháng, bài viết cho ấn phẩm Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề, Tạp chí Cộng sản điện tử; tổ chức xuất bản Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề và Tạp chí Cộng sản bằng tiếng Anh bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch; bảo đảm nguồn bài phong phú và nâng cao chất lượng công tác biên tập, không để xảy ra sai sót, quy trình xuất bản các ấn phẩm in đúng tiến độ, tăng cường bài viết chuyên luận lý luận chính trị, góp phần vào công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng, bài hưởng ứng cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, bài viết đánh giá giữa nhiệm kỳ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng... Tiếp tục củng cố và mở rộng đội ngũ cộng tác viên, đặc biệt là những cộng tác viên tâm huyết, có trình độ, các cộng tác viên là chuyên gia khoa học đầu ngành liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của các ban. Tổ chức tốt các hội thảo, tọa đàm khoa học ở các cấp độ theo kế hoạch đã ban hành, phục vụ thiết thực cho việc tổ chức nội dung các ấn phẩm. Thực hiện hiệu quả công tác quản trị nội bộ, quản lý tài chính, đối nội, đối ngoại, hành chính - tổng hợp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, ra mắt Hồ sơ sự kiện điện tử. Kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đề án đánh giá vị trí việc làm để làm cơ sở cho xác định biên chế, hợp đồng lao động, cộng tác viên bán chuyên trách; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và rà soát bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2021 - 2026 và 2026 - 2031 theo đúng kế hoạch. Xây dựng mới và điều chỉnh bổ sung một số quy chế, quy định về công tác quản trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đoàn thể phát huy hơn nữa vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan… 

PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu_Ảnh: Quang Hanh

Báo cáo kết quả công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan Tạp chí Cộng sản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản cho biết, các mặt công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan Tạp chí Cộng sản đạt kết quả khá toàn diện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; công tác lãnh đạo và phối hợp với Ban Biên tập lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể nhân dân...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy phối hợp với Ban Biên tập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, cơ quan hoàn thành tốt kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Bài, tin đăng trên Tạp chí Cộng sản kịp thời, cập nhật, bảo đảm đúng định hướng tuyên truyền của Trung ương, bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, không để xảy ra sai sót về nội dung chính trị. Đảng ủy nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định, quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trên tất cả các mặt công tác, một số mặt công tác Đảng có bước phát triển mới, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tuy nhiên, việc thông tin báo cáo đôi khi chưa bảo đảm yêu cầu về tiến độ thời gian. Nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ trực thuộc chưa phong phú. Việc phân công nhiệm vụ và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên ở một số chi bộ chưa sâu sát, chưa phát huy hết vai trò của đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ còn nhiều hạn chế...

Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị _ Ảnh: Quang Hanh

Hội nghị cũng đã trực tiếp lắng nghe nhiều ý kiến tham góp của đại diện các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản. Các ý kiến trình bày tại hội nghị về cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 đồng thời mong muốn Ban Biên tập quan tâm, tạo điều kiện để các ban chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường phối kết hợp giữa các đơn vị trực thuộc Ban Biên tập nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; chăm lo xây dựng các cây bút lý luận chính trị có thương hiệu của Tạp chí Cộng sản; quan tâm công tác cộng tác viên; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, người lao động…

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản đánh giá cao sự nỗ lực của các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, có đóng góp quan trọng vào kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản. Theo đồng chí PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, có được những kết quả đáng ghi nhận trên là do Tạp chí Cộng sản luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Biên tập, Đảng ủy đối với mọi mặt hoạt động của cơ quan, Đảng bộ; sự nỗ lực của các ban chuyên môn, ban ấn phẩm, đơn vị chức năng, cơ quan thường trực tại miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên; sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan... PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản cũng đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác Đảng trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy trao tặng bằng khen thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023 _ Ảnh: Quang Hanh

Tại hội nghị, lãnh đạo Tạp chí Cộng sản đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023.

Cùng ngày, Công đoàn Tạp chí Cộng sản đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Tạp chí Cộng sản, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2023, Công đoàn Tạp chí Cộng sản đạt nhiều kết quả trong chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan; trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Tạp chí Cộng sản phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình./.