TCCS - Ngày 4-7-2023, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

Các đồng chí chủ trì hội nghị _ Ảnh: Tấn Toàn

Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo, song với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, sự phối hợp của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác tuyên giáo, toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, nổi bật.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt toàn ngành tuyên giáo đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần: quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành tuyên giáo. Tập trung triển khai xây dựng 26 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Toàn ngành tuyên giáo đã tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngành cũng tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo, hoạt động, sự kiện lớn. Đồng thời tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của hạn chế để các địa phương, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm lại trách nhiệm của mình; kiên quyết sớm khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình sáng tạo từ thực tiễn tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo ở địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương chọn Quảng Nam là nơi để tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phan Việt Cường nêu rõ, thành công trong hơn 93 năm hình thành và phát triển của Đảng, những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự khẳng định tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của dân tộc, đất nước hôm nay có vai trò hết sức to lớn, đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức càng trở nên quan trọng, cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, vai trò “đi trước mở đường” của công tác tuyên giáo, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác tuyên giáo bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, đổi mới và hiệu quả. Nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm được tập trung xử lý thông tin, chỉ đạo, định hướng kịp thời. Công tác thông tin báo chí, nắm bắt tình hình dư luận xã hội được triển khai kịp thời, bảo đảm việc định hướng, thông tin dư luận, các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm. Đến nay, đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh - lực lượng nòng cốt trong ban chỉ đạo các cấp về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - đã góp phần thúc đẩy công tác đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức về bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến rộng rãi trong đời sống xã hội.… “Có thể khẳng định, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam thời gian qua, nhất là những kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức có dấu ấn đậm nét, đóng góp quan trọng, trực tiếp của công tác tuyên giáo, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trên toàn tỉnh”, đồng chí Phan Việt Cường chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị _ Ảnh: Tấn Toàn

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2023, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII…

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo.

Triển khai tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành tuyên giáo để góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, “Về quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023), Ban Tuyên giáo Trung ương trao 300 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, người có công tỉnh Quảng Nam. Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng./.