TCCSĐT - Ngày 20-8-2019, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tham dự hội nghị tại các đầu cầu trực tuyến có các đồng chỉ Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến, điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, nối tới 63 tỉnh, thành phố, với gần 800 điểm cầu (nhiều địa phương nối điểm cầu xuống tới tận cấp huyện, xã để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự), có tổng số hơn 90.000 đại biểu tham gia.

Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, đơn vị, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng, toàn xã hội, gắn với việc ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định quan trọng về công tác xây dựng Đảng, như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 08-QĐi/TW, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”… Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn kết chặt chẽ việc học tập với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn giải quyết những vấn đề đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, qua đó đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp sai phạm, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, làm hình thức…

Trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. Các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nghiêm túc, bài bản, đúng kế hoạch, có nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, đột phá gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất, được quần chúng nhân dân hưởng ứng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nội dung nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh việc cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở.

Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước, như hàng trăm mô hình trong thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thanh niên tình nguyện; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Qua đó, xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiên trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, ở khắp các địa bàn trên cả nước. Việc học tập các chuyên đề cơ bản khắc phục được tính hình thức, chất lượng ngày càng cao, có sự vận dụng phong phú sát với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, chấn chỉnh lề lối, tác phong của cán bộ, công chức, tạo chuyển biến rõ về kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng.

Công tác biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy quan tâm; công tác tuyên truyền về việc học tập, làm theo Bác được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chủ lực là hệ thống báo chí..., tạo những tác động tích cực và sự lan tỏa trong xã hội

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có những bước chuyển tích cực. Nhiều cán bộ, đảng viên là người đứng đầu tích cực, nghiêm túc đối thoại, trao đổi với người dân, doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy sát đời sống, gần với nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, vững mạnh, thực sự vì nhân dân, mang lại niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. 

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị quan trọng khác của Đảng góp phần làm cho vai trò, uy tín, vị trí của Đảng, của hệ thống chính trị được nâng lên. Ba năm qua, trong kết quả đạt được của các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại… đều có sự đóng góp tích cực từ kết quả của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc học tập và làm theo Bác vẫn còn những hạn chế, như việc chọn nội dung đột phá, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả việc làm theo Bác tại một số nơi chưa thực sự rõ nét, chưa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề từng năm còn chưa hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng khác nhau trong xã hội. Việc phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng, tuyên truyền về các điển hình chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được ấn tượng sâu sắc trong xã hội để từ đó lan tỏa mạnh mẽ ra diện rộng. Một số nơi tinh thần tự phê bình, phê bình còn yếu; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát có hạn chế; việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, dẫn đến một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không được phát hiện sớm để uốn nắn, chấn chỉnh dẫn đến phải kỷ luật, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc đưa nội dung học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục, đào tạo trong nhà trường còn chậm.

Nguyên nhân thực trạng trên là do một số cấp ủy chỉ đạo chưa sâu sát, chưa xác định rõ nội dung trọng tâm cần thực hiện; còn một phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa gương mẫu, trong đó có người đứng đầu cấp ủy. Có nơi còn biểu hiện hình thức trong chỉ đạo và thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên. Tác dụng, hiệu quả tuyên truyền hạn chế. Việc biểu dương, khen thưởng chưa đi liền với việc kiểm tra, đô đốc, nhắc nhở, xử lý theo quy định những tập thể, cá nhân chưa làm tốt, thậm chí có khuyết điểm, sai phạm. Công tác tham mưu của không ít ban tuyên giáo các cấp còn hạn chế, chưa đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị được nghe ý kiến tham luận của các tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa học tập và làm theo Bác.   

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp thời gian tới cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định của Trung ương về sự nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Thứ hai, vừa qua, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý, tạo được dấu ấn trong xã hội. Thời gian tới, cần duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng thành tựu về công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong việc học tập, làm theo Bác; kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là phát huy vai trò của báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Thứ ba, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW quan trọng hơn cả là chuyển từ nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học tập và làm theo Bác ở mỗi tập thể, cá nhân, với tinh thần cần thực hiện những việc làm thiết thực, một chương trình nhỏ được làm tốt còn hơn nhiều chương trình to tát mà không mang lại kết quả cụ thể.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, từ nay tới dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác, cần tập trung chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Các cấp ủy cần thấm nhuần lời dạy, căn dặn của Bác, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu mà nên, cần tránh xa, loại trừ những biểu hiện, tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang, dễ dãi khi lựa chọn cấp ủy cho nhiệm kỳ tới. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ. Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số, kiên quyết không đề xuất và quyết định những nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất, năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và có biểu hiện chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau.

Tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, như lời Bác dạy, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải tránh; chú ý giải quyết các vấn đề quan hệ mật thiết tới đời sống của nhân dân. Những việc giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân phải được đặc biệt chú ý và thực hiện ngay.

Từng địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân cần có chương trình, kế hoạch thật cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất, như văn phòng phẩm, xăng xe, công tác phí, tiêu dùng cá nhân, việc cưới, ma chay, lễ hội, đi công tác cơ sở, tới các các dự án đầu tư… Tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh. Mỗi tập thể, gia đình cần bảo vệ tốt môi trường sống của mình bằng những việc làm rất cụ thể.

Với những kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra sau 3 năm, đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng, thời gian tới, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thành những phong trào thiết thực, hiệu quả, cụ thể, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Hạ Long