TCCS - Từ ngày 11 đến 13-10-2020, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dựng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Đại hội_Ảnh: Duy Anh

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng 347 đại biểu, đại diện cho 69.111 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh, 5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra. Những thành quả đã đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực hơn nữa, với tinh thần cách mạng tiến công, nhằm phục hồi mạnh mẽ nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, cùng với nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, tập trung hoàn thành tốt tất cả các nội dung, chương trình của Đại hội.

Quang cảnh Đại hội_Ảnh: Duy Anh

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong 5 năm qua, là nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Nam thực hiện các mục tiêu phát triển của giai đoạn tiếp theo. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc những kết quả đã đạt được, cũng như những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, tìm nguyên nhân đối với một số chỉ tiêu chưa đạt được, nhất là đối với những vấn đề như nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là các huyện miền núi; làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; khắc phục một số hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đề ra các mục tiêu sát thực, nhiệm vụ và giải pháp khả thi, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, để tỉnh tiếp tục bền vững.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh thêm bốn vấn đề để Đại hội quan tâm thảo luận. Thứ  nhất, tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thứ hai, tiếp tục có giải pháp nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào những yếu tố cốt lõi, tạo động lực và chiều sâu, chất lượng tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ ba, chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, quản lý phát triển xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội. Thứ tư, tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, quan tâm đầu tư xây dựng các công trình lưỡng dụng vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an  ninh, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Đại hội cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn các đại biểu tiêu biểu thay mặt cho Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành 4 nội dung lớn: 

Thứ nhất, Đại hội tập trung vào việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam  phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo và thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm luôn duy trì ở mức khá, khoảng 9,53%; quy mô kinh tế đạt gần 110 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân khoảng 4,54%/năm, thu nội địa tăng bình quân 6,96%. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,51%/năm; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định và cơ bản trở thành tỉnh khá của cả nước.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đề ra là: “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội bình quân; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước  vào năm 2030”. Đại hội xác định, bên cạnh tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, gồm: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đại hội đề ra 4 nhóm mục tiêu với 22 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời đưa ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

Thứ hai, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Nhìn chung, các tham luận, ý kiến đóng góp rất xác thực, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, vì sự phát triển của tỉnh Quảng Nam cũng như của đất nước. Đại hội thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: Duy Anh

Thứ ba, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí, với tỷ lệ phiếu tập trung khá cao, thấp nhất đạt 64,27%, cao nhất đạt 100%. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phan Việt Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Phan Thái Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội_Ảnh: Duy Anh

Thứ tư, Đại hội bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết./.