TCCS - Ngày 17-10-2022, tại Sơn La, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học: “Sơn La với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở”. Các đồng chí: PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Báo chí Tuyên truyền, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La...

Trước giờ khai mạc hội thảo, các đại biểu đã tới dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La. Trước anh linh của Bác, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao của Bác; nguyện mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó...

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La _ Ảnh: T.Linh

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Đông cho biết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau; trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, tạo động lực thúc đẩy xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo cơ sở vững chắc củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giúp thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nhân lên sức mạnh của toàn Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững". Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 21-1-2021, về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Quá trình triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực; nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng ở Sơn La đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" hằng năm trở lên đạt tỷ lệ cao, cơ sở yếu kém giảm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, phát triển đảng viên… được quan tâm, chú trọng; nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn công tác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh những năm vừa qua. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc hội thảo _ Ảnh: T.Linh

Phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục các hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã xây dựng và ban hành kế hoạch về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII"; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có nội dung phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo: “Sơn La với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở” nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.

Kế thừa và phát triển các kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được trong thời gian qua và trên cơ sở những nguồn tư liệu mới được công bố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tin tưởng, các tham luận tại hội thảo sẽ là những thông tin quý giá, góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn, có hệ thống và đầy đủ hơn về sự cần thiết, vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; đánh giá đầy đủ và sâu sắc hơn về thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cơ sở ở Sơn La, từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, với 10 ý kiến phát biểu trực tiếp, 15 bài tham luận của lãnh đạo vụ, viện, tạp chí, cơ quan nghiên cứu ở Trung ương; hơn 30 bài tham luận của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở gửi đến hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích, làm rõ những khía cạnh khác nhau của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời đề cập đến nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh ở Sơn La.

Tại phiên thứ nhất, bàn về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng, chính đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị, các đại biểu đã đề cập đến 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm: Tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân và Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, tập trung dân chủ có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt, được xem là nguyên tắc căn bản, chi phối các nguyên tắc khác. Để vận dụng có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các đại biểu cho rằng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng, giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật để tạo nên sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền, người đứng đầu và người tiến cử trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ. 

Tập trung xây dựng dựng các thiết chế, cơ chế cho phép phát huy dân chủ, trước hết là bảo đảm thực hiện các quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận, chất vấn, phê bình, thông tin, bảo lưu ý kiến. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính trị, đi đôi với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ… 

Quang cảnh hội thảo _ Ảnh: T.Linh

Các tham luận cũng thống nhất cao quan điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bảo đảm thực hiện đúng cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ".

Tại phiên thứ hai, bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở Sơn La, các đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La; Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Lò Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Sơn La… khẳng định, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trở lên đạt tỷ lệ cao, cơ sở yếu kém giảm; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm.

Từ những kết quả đã đạt được, hạn chế và tồn tại, các đại biểu đã đưa ra một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, như: Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ xã, phường, thị trấn và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực sự đoàn kết, thống nhất; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì nghiêm túc chế độ, các nguyên tắc, phát huy dân chủ, bảo đảm sự thống nhất trong Đảng, tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn và các tổ chức đảng trực thuộc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đổi mới phương pháp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo và ưu tiên thực hiện. Đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể các cấp, bảo đảm hiệu quả. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức đối thoại với nhân dân theo quy định…

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận hội thảo _ Ảnh: T.Linh

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, tỉnh Sơn La thời gian qua đã có nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, trong khâu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỉnh Sơn La đã trở thành “hiện tượng” nông nghiệp, là điểm sáng của cả nước. Đây là kết quả trực tiếp và gián tiếp từ việc đổi mới phương thức lãnh đạo và triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh Sơn La. Đồng chí Đoàn Minh Huấn đánh giá cao sự phối hợp của Tỉnh ủy Sơn La với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trong tổ chức các nội dung chuẩn bị cho hội thảo; cũng như đánh giá cao việc tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở.  

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn cho biết, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được tổng cộng 46 bài tham luận của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học. Các tham luận tại hội thảo có nội dung phong phú cả về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị; có gợi mở từ thực tiễn cơ sở ở tỉnh Sơn La. Đây sẽ là những thông tin quý giá, góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn, có hệ thống và đầy đủ hơn về sự cần thiết, vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở đối với Đảng bộ tỉnh Sơn La nói riêng và cả nước nói chung./.