TCCS - Ngày 19-5-2022, tại trụ sở Báo Nhân Dân, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Bộ Biên tập Báo Nhân dân tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2025. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản: Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Trọng Lâm; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân: Đinh Như Hoan, Quế Đình Nguyên, Phan Văn Hùng; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, lãnh đạo các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị ký kết, đồng chí Đoàn Minh Huấn chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Báo Nhân dân đạt được, khẳng định vai trò ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời, giới thiệu khái quát sự phát triển của Tạp chí Cộng sản, những nội dung truyên truyền chủ yếu trên các ấn phẩm của Tạp chí, định hướng phát triển Tạp chí Cộng sản trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định, cùng là cơ quan ngôn luận, lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, có mối quan hệ lâu dài qua nhiều thế hệ, Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân dân vừa có nhiều đặc điểm chung, vừa có những tính chất, lợi thế riêng mang tính bổ sung và do vậy, đây là cơ sở để sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng những thành tựu của Tạp chí Cộng sản đã đạt được, với truyền thống vẻ vang 92 năm, ngày càng có sự đổi mới, phát triển đi vào chiều sâu, xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan có ý nghĩa quan trọng, sẽ giúp Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của độc giả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh ký hợp tác_Ảnh: nhandan.vn 

Theo nội dung ký kết, Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân dân phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị về các vấn đề khoa học, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện lịch sử của Đảng. Phối hợp phát hành báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh chất lượng nội dung các ấn phẩm. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, khóa XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, chú trọng tuyên truyền các cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của các địa phương, bộ, ngành, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước...

Hai bên phối hợp thông tin đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng và nhân dân. Phối hợp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục của các sản phẩm báo chí. Đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp. Phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm đẩy mạnh, đổi mới hoạt động của hai cơ quan theo hướng số hóa...

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020, của Ban Bí thư, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa VIII, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.../.