TCCS - Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2021), trong hai ngày 17 và 18-11-2021, tại Hà Nội, Đoàn Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản do đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn đến tặng hoa và chúc mừng cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quốc phòng.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tặng hoa và chúc mừng GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương _ Ảnh: Thùy Linh

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS. Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thượng tướng, PGS, TS. Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng tiếp Đoàn Tạp chí Cộng sản.

Tới thăm và chúc mừng các đơn vị, thay mặt lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, giảng viên đang công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quốc phòng, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn khẳng định, với vai trò, vị thế là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, những năm qua, Tạp chí Cộng sản có sự kế thừa, đổi mới và phát triển mạnh mẽ, với những sản phẩm báo chí giàu giá trị lý luận và hàm lượng khoa học, được độc giả trong và ngoài nước đánh giá cao, trong đó có một phần công sức đóng góp quan trọng của đội ngũ cộng tác viên là những người thầy, những nhà nghiên cứu khoa học đến từ các trường đại học, học viện, bộ, ban, ngành. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo để Tạp chí Cộng sản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quốc phòng đánh giá cao sự  nỗ lực, nhạy bén và đổi mới của Tạp chí Cộng sản - với vai trò là tạp chí lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - trong việc không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện trên các mặt công tác chuyên môn, về tuyên truyền, hướng dẫn lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, đối ngoại và thông tin lý luận đối ngoại… Những bài viết đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản đều có chất lượng cao, giàu tính lý luận, tính khoa học, tính chính trị, tính chiến đấu, định hướng dư luận xã hội một cách chính thống và chính xác về các vấn đề lý luận chính trị.

Trao đổi với Đoàn Tạp chí Cộng sản, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Học viện đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp và cán bộ lý luận của Đảng, của đất nước. Nhiều nhà giáo, nhà khoa học trưởng thành từ học viện đã trở thành những chuyên gia đầu ngành, nhà lãnh đạo, quản lý có uy tín và giữ những trọng trách quan trọng trong hệ thống chính trị. Năm 2021, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch COVID-19, học viện đã nỗ lực cố gắng, chủ động vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, vừa triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong điều kiện "bình thường mới". Các khóa học của toàn học viện cũng như các đơn vị trực thuộc đều được triển khai linh hoạt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những cố gắng của Tạp chí Cộng sản trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện trên các mặt công tác _ Ảnh: Thùy Linh

Hiện nay, học viện đã và đang triển khai mạnh mẽ Đề án: “Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế”, đổi mới căn bản chương trình, nội dung các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát hợp với đối tượng và mục tiêu đào tạo; đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của học viện; góp phần bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển hệ thống lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước.

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ, vừa qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là sáng kiến lần đầu tiên được tổ chức trong toàn hệ thống để góp phần xây dựng mạng lưới, phát hiện và đào tạo đội ngũ những “cây viết” chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mặc dù được phát động trong thời gian không dài (hơn 3 tháng), tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp nhưng cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, với gần 8.000 bài viết tham dự.

Cuộc thi thực sự là diễn đàn để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. Thành công từ cuộc thi đã tạo ra xung lực mới của học viện trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, của Bộ Chính trị,  về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Năm 2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản... tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, với quy mô rộng lớn hơn, thành phần tham gia mở rộng hơn so với cuộc thi lần thứ nhất.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập tặng hoa và chúc mừng PGS, TS. Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo _ Ảnh: Thùy Linh

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS, TS. Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, nhìn lại hai năm qua, ngành giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, càng thấy được những nỗ lực không mệt mỏi để thay đổi và thích ứng với điều kiện "bình thường mới" của đội ngũ các thầy, cô giáo trong cả nước. Nền giáo dục Việt Nam đang trong giai đoạn thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện và sự đổi mới đó thành công hay không, một phần rất quan trọng do đội ngũ nhà giáo quyết định. Do đó, xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng sẽ là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho sự nghiệp đổi mới giáo dục được thành công.

Đánh giá giai đoạn đầu đổi mới vừa qua, PGS, TS. Nguyễn Kim Sơn cho rằng, mỗi thầy, cô giáo đều đã và đang cố gắng, nỗ lực để hòa vào dòng chảy chung của quá trình phát triển của ngành. Tuy nhiên, thách thức, khó khăn đặt ra còn rất nhiều. Vì vậy, yêu cầu đối với mỗi nhà giáo là phải sẵn sàng tâm thế cho sự đổi mới, thích ứng với điều kiện mới, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục - đào tạo, của xã hội. Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp cả xã hội bày tỏ sự tri ân tới các thầy, cô giáo, nhưng cũng là dịp đội ngũ nhà giáo cảm ơn toàn xã hội đã ủng hộ và dành sự quan tâm sâu sắc đối với ngành giáo dục và đào tạo, trong đó có Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng,  Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tặng hoa và chúc mừng Thượng tướng, PGS, TS. Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng _ Ảnh: Thùy Linh

Về phía Học viện Quốc phòng, trao đổi với Đoàn Tạp chí Cộng sản, Thượng tướng, PGS, TS. Trần Việt Khoa cho biết, là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học quân sự, quốc phòng hàng đầu của quân đội và quốc gia, Học viện Quốc phòng có nhiệm vụ đào tạo cán bộ cao cấp của quân đội, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ chủ chốt các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành trung ương. Đến nay, học viện tổ chức được 81 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho gần 5.000 đồng chí cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý của các ban, bộ, ngành trung ương, quân đội, công an và các địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ngang tầm nhiệm vụ là vấn đề cơ bản, yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định. Quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ, Học viện Quốc phòng đã xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, đạt tiêu chí theo quy định; 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học trở lên, trong đó có 85,3% có trình độ sau đại học (40,5% là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú), 35% giảng viên và cán bộ quản lý đã qua thực tiễn quản lý, chỉ huy cấp sư đoàn và tương đương trở lên... Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, học viện hướng trọng tâm vào thực hiện phương châm: “Vừa toàn diện, vừa chuyên sâu”, thực hiện việc “chuẩn hóa” đội ngũ, bảo đảm tính kế thừa và liên tục. 

Theo Thượng tướng, PGS, TS. Trần Việt Khoa, trải qua hơn 44 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện Quốc phòng luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học. Chất lượng huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu khoa học không ngừng được nâng lên. Công tác đối ngoại quốc phòng đạt được những thành tích quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược... 

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Học viện Quốc phòng (3-1-1977 - 3-1-2022), chuẩn bị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Học viện Quốc phòng mong muốn có sự phối hợp công tác chặt chẽ với Tạp chí Cộng sản để nghiên cứu, tổ chức hội thảo, xây dựng hệ bài lý luận về tăng cường quốc phòng, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc; về phát triển tư duy lý luận, khoa học và nghệ thuật quân sự, quốc phòng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự.../.