TCCS - Ngày 12-11-2021, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc (Nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và hướng tới tầm nhìn năm 2045)”.

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; TS. Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS, TS. Nguyễn Chí Hiếu, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản chủ trì hội thảo.

Đoàn chủ trì hội thảo_Ảnh: Quang Hanh

Đến dự Hội thảo có các đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; GS, TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; GS, TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng, PGS, TS. Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân; cùng nhiều nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý uy tín. Ban Tổ chức Hội thảo bảo đảm các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 theo quy định.

Đề dẫn hội thảo nhấn mạnh, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ra đời vào lúc mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới tan rã, phong trào cộng sản quốc tế lâm vào thoái trào, một bộ phận không nhỏ những người cộng sản hoang mang, dao động, mất phương hướng. Vào thời điểm đó, Cương lĩnh 1991 chính là lời tuyên bố đanh thép về lập trường kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam: Kiên định mục tiêu và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

TS. Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu đề dẫn_Ảnh: Quang Hanh

Tròn 20 năm sau, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. Như vậy, Cương lĩnh 1991, Cương lĩnh 2011 - ngọn cờ chiến đấu của Đảng ta - luôn được soi sáng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng thấy rõ hơn những giá trị vượt thời gian trong tư tưởng của Người, càng thấm thía hơn những lời căn dặn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Hội thảo mong muốn làm rõ thêm ý nghĩa soi đường, giá trị dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta hướng tầm nhìn tới năm 2045, là năm kỷ niệm 100 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với những thách thức to lớn ở phía trước, cần tiếp tục nắm vững và vận dụng sáng tạo những giá trị trong tư tưởng của Người trong giai đoạn cách mạng mới để hóa giải những khó khăn, tận dụng được thời cơ, vận hội, đưa con thuyền đất nước cập bến bờ phồn vinh, hạnh phúc...

Hội thảo nhận được 40 tham luận, trong đó có 10 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường đã góp phần làm sáng tỏ vai trò, ý nghĩa soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta. Các tham luận của hội thảo tập trung vào 5 nội dung chính là: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới và phát triển đất nước; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Trình bày tham luận tại hội thảo, nhà báo lão thành Hà Đăng nêu một số suy nghĩ về tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết cách mạng và về phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi sáng, đưa đường, chỉ lối sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta xác định: "Lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Đảng ta luôn coi Cương lĩnh là tuyên ngôn chính trị của mình, mang tầm định hướng chiến lược về con đường phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là ngọn cờ chiến đấu của Đảng và của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần kiên định học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết cách mạng trong bối cảnh mới.

Nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận tại hội thảo_Ảnh: Quang Hanh

Tham luận “Hồ Chí Minh - Hiện thân của đổi mới; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người soi sáng sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta”, GS, TS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đổi mới là tư tưởng cách mạng, khoa học trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, kết hợp với tinh hoa văn hóa dân tộc, nhân loại, phản ánh và giải quyết những nhu cầu khách quan của thực tiễn đất nước; đạo đức đổi mới là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của dân tộc, Tổ quốc lên trên hết, trước hết, đổi mới vì một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh; phong cách đổi mới là kiên định, sáng tạo, dân chủ, thực tiễn, hiệu quả, nói đi đôi với làm, làm thiết thực, mang lại kết quả thực tế cho nhân dân, cho đất nước... Đó chính là những giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đường lối đổi mới của Đảng luôn thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm sáng tỏ những nhận thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trở thành ngọn cờ dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

GS, TS. Hoàng Chí Bảo tham luận: “Trí tuệ sáng suốt - phẩm chất cơ bản của Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, khẳng định, một trong những phát triển sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thực tiễn cách mạng Việt Nam là đã xây dựng học thuyết về đảng cầm quyền. Người đã trung thành một cách sáng tạo, không biệt phái, giáo điều đối với chủ nghĩa Mác, đã phát triển học thuyết đảng kiểu mới của V.I. Lê-nin và có những cống hiến to lớn vào lý luận về đảng cầm quyền; qua đó, làm phong phú kho tàng lý luận và phương pháp cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

Trí tuệ sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta là nhận ra xu thế, triển vọng của lịch sử, với một niềm tin khoa học chính xác nhất, một niềm tin cách mạng mãnh liệt nhất, đó là tin vào sức mạnh của nhân dân, của chủ nghĩa yêu nước - giá trị cao quý nhất của lịch sử Việt Nam, của văn hóa Việt Nam, là chung đúc của chân lý và đạo lý, đạo nghĩa dân tộc và thời đại.

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận của hội thảo_Ảnh: Quang Hanh

Kết luận hội thảo, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, với tinh thần làm việc khoa học, khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc (Nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và hướng tới tầm nhìn năm 2045)” đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của đông đảo đại biểu là các chuyên gia đầu ngành. Các tham luận bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng và có nội dung khoa học phong phú, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về chủ đề hội thảo, trong đó, đạt được một số kết quả chính sau:

Một là, hội thảo tiếp tục nhấn mạnh giá trị thời đại trong di sản tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, bao quát các lĩnh vực quan trọng, như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Các tham luận đã làm sâu sắc thêm về Hồ Chí Minh - hiện thân của đổi mới - tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người soi sáng sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta.

Hai là, hội thảo làm rõ vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, soi sáng sự nghiệp đổi mới và dẫn dắt đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Các tham luận đã tập trung luận giải nhiều chiều cạnh khác nhau của vấn đề này.

Ba là, các tham luận tập trung phân tích những nội dung quan trọng, chủ chốt trong tư tưởng của Người, đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng. Các tác giả khẳng định, trí tuệ sáng suốt là phẩm chất cơ bản của Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, xuyên suốt nội dung về xây dựng Đảng mà Người luôn nhấn mạnh, chính là đòi hỏi mỗi người cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân để xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Bốn là, các tham luận đã tập trung làm rõ hơn tư tưởng của Người về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam - giá trị vận dụng vào công cuộc giữ nước từ khi nước còn chưa nguy. Đồng thời, các tham luận làm rõ hơn văn hóa khoan dung, văn hóa hòa bình trong bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc.

Năm là, các tham luận nhấn mạnh tới việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất quán giữa nói và làm, giữa tư tưởng và hành động.

Thông qua hội thảo, chúng ta có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc để tin tưởng rằng, tư tưởng của Người vẫn luôn là và mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng, soi sáng công cuộc đổi mới của Đảng và dân tộc ta, là ngọn cờ dẫn dắt đất nước ta tiếp tục phát triển phồn vinh, hạnh phúc, là di sản tư tưởng vô giá đối với Đảng, nhân dân ta - di sản ấy cần được vận dụng sáng tạo, phát triển cho phù hợp với bối cảnh mới./.