TCCS - Ngày 15-10-2021, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Đại hội XIII của Đảng - Tầm nhìn phát triển, tư duy đột phá và định hướng chính sách”.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội thảo _ Ảnh: Quang Hanh

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý uy tín. Hội thảo bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm khẳng định tầm vóc Đại hội XIII của Đảng, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đã đưa ra những quyết định trọng đại, mở ra bước ngoặt đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI. Đại hội XIII đã giải quyết thành công mối quan hệ giữa xác định tầm nhìn dài hạn với trù liệu các mục tiêu trung hạn và ngắn hạn, giữa hoạch định mục tiêu và quản trị mục tiêu; khẳng định tầm vóc, vị thế, quyết tâm mới, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm chính trị của Đảng trước lịch sử, trước nhân dân, trước tiền đồ tương lai của dân tộc khi xác định tầm nhìn dài hạn đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI, được liên thông với mục tiêu ngắn hạn và trung hạn qua các mốc năm 2025, năm 2030. Tầm nhìn và mục tiêu phát triển mang tính lượng hóa cao không chỉ xác định đích chúng ta đến, mà có ý nghĩa quan trọng khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên, tinh thần tự cường dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Nhìn tổng quát, Văn kiện Đại hội XIII đặc biệt chú trọng xây dựng hệ quan điểm chỉ đạo và hệ quan điểm phát triển. Hệ quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị có tầm bao quát chung; hệ quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 cụ thể hơn, định hướng phát triển cho các lĩnh vực chủ yếu. Nhận thức mới của Đại hội XIII chứa đựng cả tầm vóc tư tưởng - lý luận, năng lực định hướng chính sách và chỉ đạo thực tiễn. Ở tầm tư tưởng - lý luận, đó chính là tầm nhìn, mục tiêu, hệ quan điểm, các mối quan hệ lớn có tính quy luật của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các bài học, những đánh giá tổng kết 35 năm đổi mới. Ở tầm định hướng chính sách và chỉ đạo thực tiễn, những nhận thức mới đã định dạng từng hệ vấn đề rõ ràng, chỉ rõ công việc mà từng ngành, lĩnh vực phải làm, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá cần quán triệt thực hiện.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới sáng tạo, chú trọng đổi mới thể chế phát triển, Đại hội XIII của Đảng nêu cao khát vọng phát triển, hiện đại hóa đất nước - đó cũng là khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Có 31 tham luận gửi về Ban Tổ chức, trong đó có 10 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường, đã góp phần làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các tham luận của hội thảo tập trung vào 4 nội dung là: Những vấn đề mang tính định hướng trong tư duy và hành động từ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nội dung về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; về quốc phòng - an ninh - đối ngoại.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan tham luận về "Cơ hội và thách thức của Việt Nam trên con đường hiện thực hóa khát vọng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc" nhấn mạnh yêu cầu tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, nhất là công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo _ Ảnh: Quang Hanh

Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tham luận: "Phát huy mạnh mẽ ý chí đổi mới sáng tạo của Đại hội XIII, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển nhanh, bền vững" nhấn mạnh yếu tố đổi mới sáng tạo có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước, bởi nó tạo nền tảng, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sự tăng trưởng năng lực cạnh tranh của quốc gia.

GS, TS. Trần Ngọc Đường tham luận: "Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động theo quan niệm Đại hội XIII của Đảng" nhấn mạnh, lần đầu tiên thuật ngữ: “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động” chính thức được sử dụng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là sự tiếp tục phát triển và làm sâu sắc hơn bản chất và định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong điều kiện mới.

Nội dung về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Đại hội XIII thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, bàn thảo nhiều chiều cạnh của vấn đề, như chuyên luận "Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng - Tư duy và chủ trương mới của Đại hội XIII" của PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc; "Tối ưu hóa hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân theo chủ trương Đại hội XIII của Đảng" của PGS, TS. Trần Hậu; "Cấu trúc công tác xây dựng Đảng theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng và mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ" của PGS, TS. Nguyễn Văn Giang...

Toàn cảnh hội thảo _ Ảnh: Quang Hanh

GS, TS. Hoàng Chí Bảo tham luận: “Giá trị bổ sung, phát triển lý luận thể hiện qua các mối quan hệ lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Các mối quan hệ lớn là những vấn đề hệ trọng, phản ánh và hàm chứa những vấn đề có tính quy luật về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Việc nhận diện, bổ sung, phát triển, nắm vững bản chất để xử lý tốt các mối quan hệ lớn là một bước tiến mới, rất quan trọng về lý luận chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Đảng ta.

Bàn về nội dung phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham luận: “Bảo đảm phúc lợi xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng”, nhấn mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng. Đại hội XIII của Đảng có bước phát triển mới về nhận thức lý luận và định hướng chính sách đối với vấn đề phúc lợi xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mở mang phúc lợi xã hội chính là chăm lo phát triển con người, phát triển hạ tầng xã hội; chi tiêu cho phúc lợi là chi cho đầu tư phát triển, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước đi và từng chính sách phát triển, góp phần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới đất nước.

Đề cập đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh - đối ngoại, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham luận: “Tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới theo định hướng Đại hội XIII của Đảng”; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tham luận: "Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng"; GS, TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tham luận: "Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng"...

Kết luận hội thảo, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn đánh giá, hội thảo: "Đại hội XIII của Đảng - Tầm nhìn phát triển, tư duy đột phá và định hướng chính sách" thành công khi thu nhận được nhiều tham luận, ý kiến đóng góp sâu sắc, giá trị của các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý, là nguồn tư liệu quý định hướng cho hành động cách mạng của các tổ chức đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.