TCCS - Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29-10-2020 với sự tham gia của 300 đại biểu, đại diện cho hơn 82.000 đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội _ Ảnh: VGP

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình..., cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Khối qua các thời kỳ.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII có nhiệm vụ thực hiện 4 nội dung: Thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 Sơn Minh Thắng cho biết, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII nêu rõ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng việc ban hành chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy bước đầu đã được phát huy; tính chiến đấu của các tổ chức đảng, sự dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ Khối được đề cao. Nội dung, phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với quy định trách nhiệm nêu gương được toàn Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc; qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc _ Ảnh: VGP

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương nghiêm túc; đổi mới hình thức nghiên cứu, học tập nghị quyết; từng bước khắc phục tình trạng hình thức trong việc xây dựng chương trình hành động. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giáo dục lịch sử truyền thống được đẩy mạnh. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Hầu hết cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến; chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối nêu rõ phương hướng nhiệm kỳ tới là phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Khối tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vào những thành tích chung đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức đảng thuộc Khối; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối thành 7 nghị quyết chuyên đề và nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc. Tác phong, phương pháp làm việc của nhiều cấp ủy, người đứng đầu được đổi mới, sâu sát cơ sở. Đảng ủy Khối và các cấp ủy phối hợp các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Đại hội _ Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tích cực tự phê bình và phê bình, củng cố đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng. Đảng ủy Khối đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, chí công, vô tư, nâng tầm trí tuệ, nắm chắc lý luận, sâu sát thực tiễn, nỗ lực đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng và thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tới đây là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tuyệt đối trung thành với Đảng, gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc, sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; thực hiện đồng bộ việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đồng thời, xây dựng, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đảng ủy Khối quán triệt thực hiện chế độ sinh hoạt đảng ở các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đúng quy định của Đảng; có giải pháp phù hợp về xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở ngoài nước và ở các đơn vị đặc thù; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đảng viên mới cả về chất lượng và số lượng; tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác đảng và công tác quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm và dư luận quan tâm; coi trọng việc giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, xử lý nghiêm mọi sai phạm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh cần đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới; làm tốt hơn nữa công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tham gia xây dựng các tổ chức đảng, chi bộ trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Là một đảng bộ lớn gồm các tổ chức đảng và đảng viên trong nhiều ngành, lĩnh vực, phạm vi hoạt động rộng, Đảng bộ Khối cần chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Hiện nay, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đang lấy ý kiến các đảng bộ trực thuộc Trung ương và các tầng lớp nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ để đóng góp với Đảng các ý kiến sâu sắc, tâm huyết và có giá trị, góp phần cùng toàn Đảng hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tin tưởng, Đảng bộ Khối sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 _ Ảnh: TTXVN

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí. 

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 14 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Đỗ Việt Hà được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa mới đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối gồm 11 Ủy viên; đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương dự Đại hội XIII của Đảng gồm 59 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết./.

Thùy Linh (tổng hợp)