TCCS - Ngày 10-4-2024, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025), 15 năm (2011 - 2025) thực hiện Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị_Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Tỉnh ủy Hà Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm công tác xây dựng Đảng là then chốt; bám sát, nắm vững và nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, thể chế hóa, cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời luôn coi trọng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tỉnh ủy Hà Nam cần coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm; quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Toàn cảnh hội nghị_Ảnh: TTXVN

Giai đoạn 2021 - 2025, công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ tỉnh Hà Nam thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác dân vận; công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới, bám sát quy chế làm việc, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bao biện, làm thay, áp đặt hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong Đảng bộ.

Công tác quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương đã được các cấp trong tỉnh Hà Nam nghiêm túc thực hiện, quán triệt, chỉ rõ những nội dung cơ bản và điểm mới, điểm khác so với các văn bản hướng dẫn đại hội nhiệm kỳ trước. Công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư và những vướng mắc phát sinh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chủ động triển khai.../.

Hà Phương (tổng hợp)