TCCS - Ngày 15-6-2020, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ khoa học và Công nghệ đã cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN cho Tạp chí Cộng sản điện tử (Tên miền: https://tapchicongsan.org.vn):

* Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN, ngày 8-11-2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021:

1- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành khoa học an ninh năm 2021 Xem tại đây

2- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự năm 2021 Xem tại đây

3- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế năm 2021 Xem tại đây

4- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học năm 2021 Xem tại đây

5- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành triết học - xã hội học - chính trị học năm 2021 Xem tại đây

6- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành văn hoá - nghệ thuật -  thể dục thể thao năm 2021 Xem tại đây

7- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành văn học năm 2021 Xem tại đây