TCCS - Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 1-3-2022, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Quang cảnh buổi họp báo phát động cuộc thi _ Ảnh: TTXVN

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chủ trì họp báo. Cùng chủ trì có các đồng chí: PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; TS. Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021, có sự mở rộng về quy mô và nâng lên tầm mức toàn quốc.

Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII, lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi _Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng cho biết, năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm đẩy mạnh việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và chương trình của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, với chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19"… đặt ra yêu cầu cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cần các tuyến bài viết chính luận, bảo đảm sắc sảo về luận cứ, giàu tính chiến đấu và mang tính định hướng cao.

Do vậy, về chủ đề bài viết dự thi, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đề nghị bám sát những vấn đề trọng tâm, nòng cốt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, trong đó cần chú ý các tuyến bài: Kiên định và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý luận và thực tiễn về đường lối đổi mới đất nước; kiên định bảo vệ các các nguyên tắc xây dựng Đảng... Cùng với đó, bảo vệ, lan tỏa những nội dung cốt lõi, những nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XIII; quán triệt sâu sắc nội dung và ý nghĩa cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về những vấn đề thời sự hiện nay của đất nước, như: phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.

Nhấn mạnh cuộc thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong năm 2022, được phát động trên phạm vi toàn quốc, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đơn vị, địa phương quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và kế hoạch tổ chức cuộc thi để triển khai cuộc thi sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả; phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại lễ phát động _ Ảnh: TTXVN

Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết trên tạp chí và báo với loại hình in hoặc điện tử. Bài viết tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố, không trùng lặp các công trình đã công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi; bảo đảm tiêu chí đúng quy định của cuộc thi. Sau khi gửi bài dự thi, tác giả, nhóm tác giả có thể đăng tải bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận bài dự thi và gửi minh chứng kèm theo.

Các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân ở các địa phương, ban, bộ, ngành trung ương gửi bài viết dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương. Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và những tác giả không thuộc nhóm đối tượng gửi bài về Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đường thì gửi bài trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc (hoặc số 419 Hoàng Quốc Việt), quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0909.581.987 (đồng chí Đào Đình Thạo). Đồng thời, gửi file mềm về email: thiviet35hcma@gmail.com.

Ban Tổ chức nhận bài viết dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 30-7-2022. Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 10-2022, nhân dịp 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo hai loại hình bài viết dự thi: Loại hình bài tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử) và loại hình báo (báo in và báo điện tử). Mỗi loại hình gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức trao 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao tặng 20 giải Triển vọng cho bài viết dự thi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên có chất lượng tốt.

Kế hoạch, thể lệ cuộc thi, định hướng chủ đề được gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (http://hcma.vn), website Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam./.

Thùy Linh (tổng hợp)