TCCS - Ngày 15-1-2020, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị  _ Ảnh: Đình Quyết

Đến dự Hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản có đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Biên tập, đồng chí TS. Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2020 của Tạp chí Cộng sản.

Năm 2019 là năm mang dấu ấn đậm nét của quá trình cấu trúc lại toàn diện Tạp chí Cộng sản về những định hướng phát triển lớn, cơ cấu ấn phẩm, tổ chức, nhân lực, để thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng, tôn chỉ là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, theo Quyết định số 199-QĐ/TW, ngày 31-7-2019, của Bộ Chính trị, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản. Mặc dù gặp những khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Ban Biên tập, Đảng ủy Tạp chí Cộng sản; sự nỗ lực lao động và đóng góp của mỗi cán bộ, biên tập viên, công nhân viên, Tạp chí Cộng sản đã đạt được những kết quả quan trọng, với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2019, thể hiện trên các mặt công tác chính:

Thứ nhất, trong công tác biên tập, xuất bản các sản phẩm báo chí, năm 2019, các ban chuyên môn thể hiện rõ vai trò là các trung tâm, nòng cốt tạo dựng nguồn bài; các ban phụ trách ấn phẩm thể hiện rõ vai trò tổ chức, hoàn chỉnh sản phẩm báo chí, về cơ bản hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch biên tập, xuất bản đã được Ban Biên tập phê duyệt. Các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản năm 2019 bảo đảm tuyệt đối về tính chính trị, ngày càng gia tăng hàm lượng lý luận, đề cao các bài viết nghiên cứu chuyên sâu, lấy hệ bài chuyên luận lý luận chính trị làm rường cột, tập trung nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích, truyền bá, hướng dẫn, giáo dục lý luận chính trị, khắc phục việc phân tán nguồn lực hay một số hiện tượng “báo hóa tạp chí”…

Các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; bám sát chương trình công tác toàn khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết, kết luận của các hội nghị Trung ương khóa XII trên tất cả các lĩnh vực chính trị - xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh - đối ngoại, những biến chuyển lớn, hết sức phức tạp của tình hình chính trị thế giới, khu vực... 

Dấu ấn nổi bật của Tạp chí Cộng sản năm 2019 là xây dựng được hệ bài và mở được chuyên mục đấu tranh tư tưởng đồng bộ trên tạp chí in và Tạp chí Cộng sản điện tử. Đây là công việc ấp ủ nhiều năm nhưng đến nay mới thực hiện được. Chuyên mục gồm hệ bài chất lượng, được dư luận đánh giá cao, trở thành “bài nguồn” cho các cơ quan truyền thông khác đăng tải lại, là cơ quan đi đầu thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ ngày 1-7-2019, Tạp chí Cộng sản số in xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, phát hành vào ngày 1 và 15 hằng tháng. Tạp chí Cộng sản điện tử chính thức ra mắt phiên bản mới từ ngày 15-10-2019, bảo đảm tính hiện đại, tiện ích, đa phương tiện, thẩm mỹ, an toàn, đặc biệt giữ vững phong cách, tôn chỉ của một tạp chí lý luận hàng đầu của Đảng; thực hiện tốt chức năng thông tin đối ngoại, đối ngoại lý luận của Đảng bằng các trang tiếng Anh, Trung Quốc, Lào và cung cấp tin, bài bằng tiếng Anh cho Ban Quản trị SolidNet để phát trên Trang thông tin điện tử của các đảng cộng sản, công nhân thế giới, đang xây dựng trang tiếng Tây Ban Nha. Chuyên san Hồ sơ sự kiện ra ngày 10 và 25 hằng tháng với thế mạnh là các bài bình luận quốc tế bám sát dòng thời sự chủ lưu của đời sống chính trị thế giới.

Thứ hai, hoạt động khoa học phát triển cả chiều rộng và bề sâu, cả về quy mô và chất lượng. Năm 2019, Tạp chí Cộng sản tiếp tục triển khai 6 đề tài khoa học cấp nhà nước, 3 đề tài cấp bộ, thông qua ký 5 đề tài cấp cơ sở; phối hợp với một số ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công 9 hội thảo, 7 tọa đàm khoa học. Hoạt động khoa học có tính liên thông chặt chẽ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ tuyên truyền lý luận chính trị của Tạp chí Cộng sản. Nghiên cứu khoa học giúp cán bộ của Tạp chí Cộng sản rèn luyện năng lực tư duy và thực hành viết các bài chuyên luận có chiều sâu; nhiều hội thảo tạo nguồn bài chất lượng để đăng tải trên các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản.

Thứ ba, các đơn vị khối phục vụ biên tập trực thuộc Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, công tác tổ chức - cán bộ chủ động sắp xếp, kiện toàn bộ máy, cán bộ của Tạp chí phù hợp với mô hình sau cấu trúc lại, nhanh chóng ổn định tổ chức để tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026, để tiếp tục sắp xếp, bố trí lại đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ của Tạp chí khi một số cán bộ quản lý đến tuổi nghỉ hưu.

Công tác thiết kế - chế bản thực hiện đúng quy trình đối với tất cả các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản, hạn chế đến mức tối thiểu lỗi kỹ thuật, góp phần bảo đảm không sai sót về nội dung, bảo đảm chất lượng về hình thức các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. Việc trình bày trên giao diện Tạp chí Cộng sản phiên bản mới ngày càng chất lượng, sử dụng nhiều hình thức đồ họa hiện đại, tôn lên nội dung của từng bài viết, cũng như tổng thể giao diện. 

Đặc biệt, công tác cộng tác viên ngày càng nâng cao chất lượng, mở rộng các cộng tác viên chiến lược gắn bó sâu sắc, lâu dài với Tạp chí, cùng với việc đổi mới phương thức làm việc với đội ngũ cộng tác viên ngày càng bài bản, hiệu quả.

Về công tác phát hành và dịch vụ truyền thông, Tạp chí Cộng sản tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương trong thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, của Ban Bí thư, về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996, của Bộ Chính trị, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận 29-KL/TW. Số lượng phát hành các ấn phẩm tăng đáng kể, đặc biệt ấn phẩm Tạp chí Cộng sản ra ngày 1 và ngày 15 hằng tháng; lượng độc giả truy cập Tạp chí Cộng sản điện tử ngày càng gia tăng và thực chất. 

Hoạt động phối hợp tuyên truyền, liên kết với một số ban, bộ, ngành trung ương và địa phương ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả cao. Nhiều hội thảo từ kết quả hợp tác này có chất lượng cao, trực tiếp đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng vào công tác lý luận của Đảng, cũng như việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhiều chương trình phối hợp tổ chức sự kiện có thương hiệu và dấu ấn, như Giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng; Chương trình nghệ thuật "Mãi mãi niềm tin theo Đảng", "Sao Độc lập"... Những hoạt động phối hợp công tác này góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Tạp chí Cộng sản và góp phần tạo thêm nguồn kinh tế truyền thông. 

Công tác văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Biên tập trong quản lý, đối nội, đối ngoại của cơ quan, phục vụ công tác biên tập, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các ban chuyên môn, các cơ quan thường trú, các đơn vị bên ngoài trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Cơ sở vật chất của Tạp chí Cộng sản được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại. 

Công tác xã hội được Tạp chí Cộng sản phối hợp với một số đơn vị như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Vietin Bank... tổ chức định kỳ với nhiều chương trình ý nghĩa. Đặc biệt, tháng 1-2020, Tạp chí Cộng sản và các đơn vị đồng tổ chức Chương trình “Tết ấm yêu thương - Mừng Xuân, ơn Đảng”, thăm và tặng quà 500 hộ ngư dân, 100 công nhân nghèo, thăm và chúc tết các chiến sĩ biên phòng… trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, đã kịp thời động viên bà con ngư dân các tỉnh miền Trung vươn khơi, bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Thứ tư, Cơ quan thường trực miền Trung - Tây Nguyên và Cơ quan thường trực miền Nam hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2019. Tổ chức đón tiếp và phục vụ các đoàn công tác của cơ quan Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản vào làm việc kịp thời, chu đáo, nhiều chuyến đi nghiên cứu, khảo sát thực tiễn hiệu quả; phối hợp với các địa phương tổ chức một số hội thảo và tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học đạt kết quả tốt.

Thứ năm, Đảng bộ Tạp chí Cộng sản là đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phối hợp hiệu quả với Ban Biên tập lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tạp chí Cộng sản; lãnh đạo và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động đều tay, một số tổ chức đi đầu trong phong trào thi đua của khối, của ngành...   

Tóm lại, năm 2019, Tạp chí Cộng sản đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, trên tất cả các mặt công tác. Uy tín và vị thế của Tạp chí Cộng sản ngày càng nâng cao.

Đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản kết luận Hội nghị _ Ảnh: Đình Quyết

Bên cạnh những thành tích đạt được, các đại biểu tham dư Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị đã làm việc với không khí khẩn trương, trách nhiệm, tiếp nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, để làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong năm 2018, đề xuất những giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tạp chí Cộng sản trong năm 2020.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Tạp chí Cộng sản đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để đạt được trong năm 2019, trên cả ba phương diện: Biên tập xuất bản các sản phẩm báo chí, dịch vụ truyền thông, công tác xã hội. Đồng chí Hà Ban tin tưởng rằng, những kết quả của năm 2019 sẽ tạo tiền đề quan trọng để Tạp chí Cộng sản tiếp tục có những sự phát triển trong năm 2020 - năm kỷ niệm 90 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên. Thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với Tạp chí Cộng sản kiện toàn nhân sự thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Tạp chí Cộng sản cần coi trọng việc sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cộng tác viên chiến lược, các chuyên gia đầu ngành để nâng cao chất lượng các bài viết chính luận, sản phẩm báo chí của mình.

Hội nghị cũng đã bầu và ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm 9 đồng chí.

Kết luận Hội nghị, đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản cho biết, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Ban và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2020, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ Tạp chí Cộng sản cần tập trung thực hiện trong năm 2020 và các năm tiếp theo:

Một là, công tác tuyên truyền trên các sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản cần bám sát và thực hiện tốt kế hoạch biên tập năm 2020; nâng cao chất lượng và làm sâu sắc thêm chuyên mục chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng, chú trọng các bài viết có những đóng góp mới vào việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" trên cả ấn phẩm in và Tạp chí Cộng sản điện tử; mở một số chuyên mục mới như "Qua sách báo nước ngoài”, Trang Tạp chí Cộng sản điện tử tiếng Tây Ban Nha; duy trì các chuyên mục mang bản sắc riêng của Tạp chí như: “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, "Sinh hoạt tư tưởng”... Tập trung tối ưu hóa hệ thống - giao diện Tạp chí Cộng sản điện tử. Gia tăng bài viết đấu tranh tư tưởng lý luận, tổ chức thành chuỗi bài viết theo các chủ đề có lợi thế để tiếp tục tham dự Giải Báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng. Tiếp tục triển khai giải báo chí nội bộ để góp phần tạo động lực mới cho phong trào thi đua nâng cao chất lượng biên tập và công bố bài viết trên Tạp chí, mở rộng đội ngũ cộng tác viên chiến lược.

Toàn cảnh Hội nghị _ Ảnh: Đình Quyết

Hai là, mở rộng quy mô, phạm vi, đi đôi với nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, đa dạng hóa các loại hình đề tài và nguồn tài chính đầu tư. Triển khai thực hiện các đề tài, đề án khoa học đúng tiến độ, nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu. Tổ chức tốt các hội thảo, tọa đàm khoa học ở các cấp độ theo kế hoạch, phục vụ thiết thực cho việc tổ chức nội dung các ấn phẩm, góp phần vào công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng. Ký kết hợp đồng triển khai các đề tài khoa học cấp cơ sở, đồng thời tổ chức hướng dẫn hướng nghiên cứu để bảo đảm hiệu quả đầu tư, thật sự hướng vào tăng cường năng lực cho cán bộ. Triển khai thực hiện Đề án tòa soạn điện tử, đưa số hóa, điện tử hóa vào công tác xuất bản.

Ba là, đẩy mạnh công tác phát hành, chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, của Ban Bí thư, về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Tiếp tục phối hợp hiệu quả với Công ty Phát hành báo chí Trung ương trong công tác phát hành; phát huy năng lực tự phát hành của các cơ quan thường trực. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ truyền thông góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan. Lựa chọn những sự kiện truyền thông phù hợp với tính chất và bản sắc của Tạp chí Cộng sản, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hợp tác tuyên truyền, phối hợp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tổ chức hội thảo khoa học với các bộ, ban, địa phương, đơn vị đã ký kết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao tác động xã hội, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Tạp chí Cộng sản đối với xã hội.

Bốn là, xây dựng Chiến lược phát triển của Tạp chí Cộng sản đến năm 2025, tầm nhìn 2030, luôn giữ vững vị trí của một tạp chí lý luận chính trị hàng đầu và giàu truyền thống của Đảng. Chủ động chuẩn bị các công việc kỷ niệm 90 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2020). Tiếp tục kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ có chất lượng cho Tạp chí Cộng sản. Chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản. Tăng cường công tác đối ngoại của Tạp chí với các ban, bộ, ngành, địa phương. Xây dựng Đảng bộ Tạp chí Cộng sản trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, thiết thực./.