Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí

VÕ VĂN THƯởNG
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
12:55, ngày 06-01-2020

TCCS - Ngày 6-12-2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội thảo. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng.

Quang cảnh Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”_Ảnh: TTXVN

Với vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với sự nghiệp của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là phương tiện quan trọng tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, quản lý xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới”(1). Người cho rằng, muốn làm cách mạng, trước hết phải truyền bá tư tưởng cách mạng - tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phải vận động, tổ chức và tập hợp lực lượng cách mạng. Báo chí cách mạng chính là công cụ để thực hiện các nhiệm vụ đó. Tư tưởng đó của Người tiếp tục được quán triệt, vận dụng, phát triển trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về báo chí, truyền thông. Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 1-8-2007, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, nhấn mạnh: “Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí”(2).

Sau hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhiều lĩnh vực có dấu ấn nổi bật. Kinh tế tăng trưởng nhanh, sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng cao; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, uy tín và vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trước thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của thời kỳ mới, báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, trau dồi đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, báo chí đã làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện đường lối đổi mới. Báo chí nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, có đóng góp to lớn trong công tác tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình không ngừng đổi mới, phát triển. Cả nước hiện có 868 cơ quan báo chí in, 66 đài phát thanh, truyền hình, một hãng thông tấn quốc gia; hơn 20 nghìn nhà báo được cấp Thẻ Nhà báo. Hoạt động của các cơ quan báo chí phản ánh sinh động thành tựu các lĩnh vực của công cuộc đổi mới đất nước. Báo chí khẳng định vai trò là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng, là phương tiện quan trọng tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời là diễn đàn của nhân dân đóng góp với Đảng, Nhà nước, là kênh thông tin không thể thiếu để Đảng, Nhà nước nắm rõ hơn đời sống của nhân dân và việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, từ đó hoàn thiện chủ trương, chính sách sát với yêu cầu của thực tiễn. Nhiều cơ quan báo chí tích cực, chủ động đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vừa bám sát tôn chỉ, mục đích, các vấn đề quan trọng trong chủ trương, đường lối của Đảng, vừa sâu sát thực tế, phản ánh những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện chức năng giám sát và phản biện, báo chí đã kịp thời phê phán thiếu sót, khuyết điểm, đặc biệt là các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Nguồn thông tin từ báo chí là một kênh quan trọng giúp các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Nhiều vụ, việc nghiêm trọng, phức tạp, nhiều vụ “đại án” về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được điều tra, đưa ra xét xử nghiêm minh, có khởi đầu từ những phản ánh của các cơ quan báo chí. Báo chí cũng là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự nghiệp đổi mới.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trước thách thức của thời kỳ bùng nổ thông tin, hoạt động của các cơ quan báo chí còn có những hạn chế, khuyết điểm. Có lúc, có nơi, sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của cơ quan nhà nước chưa theo kịp quy mô, tốc độ phát triển và tình hình thực tế của hoạt động báo chí. Không ít cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận, thậm chí còn có sản phẩm báo chí sai định hướng chính trị, tư tưởng, gây tác hại cho đời sống xã hội, vi phạm chỉ đạo, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm suy giảm uy tín, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với báo chí. Một số cơ quan báo chí đưa thông tin theo lối “giật gân, câu khách”, phiến diện, thiếu chân thực, không khách quan, làm dư luận hiểu chưa đúng, thậm chí có cái nhìn phiến diện, sai lệch vấn đề. Một số cơ quan báo chí chưa quan tâm đến việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước. Có cơ quan báo chí chỉ quan tâm khai thác các vụ, việc tiêu cực, chưa quan tâm đến tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, thiếu hài hòa giữa “xây” và “chống”. Khuynh hướng “thương mại hóa” hoặc để tư nhân đứng sau thao túng có xu hướng gia tăng cần phải được nhận diện, cảnh báo và có giải pháp ngăn chặn. Cá biệt còn có cơ quan báo chí, nhà báo thiếu trách nhiệm chính trị, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Người đứng đầu một số cơ quan báo chí buông lỏng quản lý nội dung thông tin, quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, chỉ coi trọng chức năng giải trí, thị hiếu tầm thường mà xem nhẹ chức năng chính trị - tư tưởng, định hướng văn hóa, thẩm mỹ, thậm chí lợi dụng báo chí để mưu lợi cá nhân. Một số cơ quan báo chí chưa tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, sản phẩm báo chí thiếu hấp dẫn...

Những khuyết điểm, yếu kém của các cơ quan báo chí hiện nay, có nguyên nhân quan trọng là chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng. Vai trò của tổ chức đảng trong một số cơ quan báo chí mờ nhạt, cán bộ, đảng viên chưa thật sự giữ vai trò tiên phong, gương mẫu. Trách nhiệm chính trị, tính chiến đấu của một số đảng viên và người đứng đầu cơ quan báo chí chưa được đề cao. Nhiều cơ quan báo chí chỉ quan tâm công việc chuyên môn, không thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, coi nhẹ sinh hoạt chính trị, tư tưởng, chưa chấp hành tốt chế độ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Sinh hoạt chi bộ còn hình thức, đơn điệu, lồng ghép, thiếu chiều sâu, chưa giải quyết triệt để các vấn đề về tư tưởng phát sinh ngay tại đảng bộ, chi bộ. Thực tiễn chỉ ra rằng, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, việc quan tâm, tăng cường công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tổ chức đảng tại các cơ quan báo chí phải thật sự là hạt nhân chính trị, bảo đảm giữ vững định hướng tư tưởng của mỗi tờ báo, làm cho báo chí phát triển đúng hướng; đồng thời, bảo đảm quyền tự do sáng tạo của báo chí, giúp báo chí hoàn thành tốt trách nhiệm cao cả của mình, như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng văn hóa và con người Việt Nam”(3).

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên_Nguồn: vietnamplus.vn

Trước yêu cầu mới, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, phải quán triệt đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Đại hội lần thứ XII của Đảng đã yêu cầu phải: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”(4). Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Xây dựng Đảng được đẩy mạnh, tự nó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cách mạng chân chính. Đối với các cơ quan báo chí, công tác xây dựng Đảng góp phần bảo đảm nguyên tắc bất di bất dịch là luôn luôn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông. Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí chính là yêu cầu có ý nghĩa quyết định để hoạt động báo chí bảo đảm tính cách mạng, dân chủ, khoa học, nhân văn, phục vụ đất nước, phục vụ đại đa số nhân dân.

Thứ hai, với vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, các cơ quan báo chí phải coi trọng công tác tư tưởng, lý luận. Trên cơ sở bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc coi trọng công tác chính trị, tư tưởng trong các cơ quan báo chí sẽ bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đề cao tính tư tưởng của các tác phẩm báo chí. Các cơ quan báo chí phải thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ những người làm báo; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tâm lý ngại học tập nghị quyết, tâm lý thỏa mãn, bằng lòng với trình độ, thiếu nhiệt huyết phấn đấu, ảo tưởng quyền lực...

Thứ ba, tăng cường kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan báo chí. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường mối quan hệ công tác giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng với các đoàn thể, chi hội nhà báo trong cơ quan báo chí. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí đủ phẩm chất và năng lực, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; xây dựng đội ngũ đảng viên trong các cơ quan báo chí thật sự tiên phong, gương mẫu, giữ vững phẩm chất chính trị và đạo đức của người làm báo cách mạng. Quan tâm, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng các mô hình tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của các loại hình cơ quan báo chí, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Tăng cường kỷ luật thông tin, phát ngôn, phát huy vai trò tổ chức đảng trong cơ quan báo chí đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Để làm tốt các nội dung trên, chúng ta cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản báo chí cũng như của cấp ủy, tổ chức Đảng các cơ quan báo chí, trong đó:

Cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí cần phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo Việt Nam và cơ quan chủ quản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí; làm tốt việc chỉ đạo, định hướng và chỉ đạo cung cấp thông tin cho báo chí; chủ động đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các cơ quan báo chí; hỗ trợ tổ chức đảng tại các cơ quan báo chí phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt sự phối hợp giữa cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí theo Quyết định số 155-QĐ/TW, ngày 23-4-2008, của Ban Bí thư, ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách bao gồm các văn bản quy định của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí, trong đó có công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, bảo đảm hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong cơ quan báo chí. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ làm công tác Đảng trong cơ quan báo chí; nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí.

Các cơ sở đào tạo về báo chí phải thật sự coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; bố trí nội dung, chương trình học tập, nhất là về chính trị sát hợp với các định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện trực thuộc, trường chính trị các tỉnh, thành phố; các cơ sở đào tạo về báo chí; cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo cần xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị riêng cho lãnh đạo và những người làm báo; hằng năm mở các lớp chuyên đề cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên.

Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và giám sát thực hiện Quyết định số 483/QĐ-HNBVN, ngày 16-12-2016, của Hội Nhà báo Việt Nam, ban hành10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nền nếp sinh hoạt đảng trong các cơ quan báo chí; chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm.

Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí phải hết sức chú trọng, quan tâm công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan báo chí; phân công lãnh đạo có bản lĩnh chính trị, am hiểu về báo chí, có kinh nghiệm công tác Đảng để chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí; tạo điều kiện để tổ chức đảng trong cơ quan báo chí phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo giúp nâng cao chất lượng thông tin báo chí, quản lý tốt cán bộ, phóng viên... Tổ chức đảng của cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cơ quan báo chí, nhất là kiểm tra, giám sát về chế độ, nội dung sinh hoạt đảng; việc học tập các nghị quyết, phổ biến và thực hiện các quy chế, quy định của Đảng ở cơ quan báo chí; kịp thời khen thưởng, kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng cơ quan báo chí trên cơ sở nắm chắc tình hình, đánh giá đúng đảng viên và tổ chức đảng cơ quan báo chí. Cơ quan chủ quản báo chí cần phối hợp tốt với tổ chức đảng cơ quan báo chí làm tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm đảng viên đối với lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người làm báo; kiên quyết đưa những người không đủ phẩm chất, năng lực ra khỏi cơ quan báo chí. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt, bảo đảm tiến độ thực hiệnQuyết định số 362/QĐ-TTg, ngày 3-4-2019, của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệtQuy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trong đó, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, công tác sắp xếp, kiện toàn hoạt động cơ quan báo chí.

Tổ chức đảng cơ quan báo chí cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan báo chí. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, các quy định về hoạt động báo chí; thực hiện nghiêm chỉ đạo, định hướng của cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí; chấp hành nghiêm sự quản lý của cơ quan chủ quản, của cấp ủy cấp trên; tham gia quản lý hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên, tăng cường kỷ luật trong quá trình tác nghiệp; tăng cường bồi dưỡng phát triển đảng viên từ phóng viên, biên tập viên; quan tâm đến công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo trong cơ quan báo chí; chỉ đạo rà soát, đánh giá và hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan tới việc sản xuất, đăng, phát các tác phẩm báo chí.

Hai là, bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; chú trọng đầu tư đổi mới nội dung, tập trung vào nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiêm túc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao trách nhiệm đảng viên, việc thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Cấp ủy cơ quan báo chí cần nghiên cứu, phổ biến đầy đủ đến mọi đảng viên và thực hiện nghiêm Quy định số 165-QĐ/TW, ngày 21-4-2006, của Ban Bí thư, Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí; xây dựng quy chế hoạt động cụ thể để thực hiện.

Ba là, kết hợp chặt chẽ công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân với công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong các cơ quan báo chí. Cấp ủy đảng trong cơ quan báo chí cần thường xuyên giám sát, kiểm tra phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành luật pháp và quy tắc ứng xử của nhà báo. Tăng cường quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; quan tâm bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên; giám sát việc thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN, ngày 24-12-2018, của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam). Nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp giữa tổ chức đảng cơ quan báo chí với cấp ủy địa phương nơi cơ quan báo chí hoạt động (nơi đặt trụ sở, văn phòng đại diện, cơ quan thường trú...) để làm tốt hơn nữa công tác quản lý phóng viên, biên tập viên và những người làm báo.

Chúng ta đang hướng đến Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý báo chí ở Việt Nam, trước những đổi thay, thách thức lớn đối với báo chí hiện nay, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí là một đòi hỏi cấp thiết, một nhiệm vụ quan trọng, cần được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan báo chí trong tình hình hiện nay. Khẳng định vai trò, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí chính là một yêu cầu có ý nghĩa quyết định cho hoạt động báo chí bảo đảm tính cách mạng, dân chủ, khoa học, nhân văn, phục vụ đất nước và nhân dân./.

------------------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 12, tr. 166
(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2007, tr. 42 - 43
(3), (4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 129, 202