TCCS - Ngày 4-7-2024, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương và Ban Dân vận Trung ương. Dự buổi làm việc có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung.

* Tại Ban Đối ngoại Trung ương, báo cáo kết quả công tác nổi bật của Ban Đối ngoại Trung ương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay và một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế trải qua biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tác động đa chiều, sâu sắc đến thế giới, khu vực và nước ta, Ban Đối ngoại Trung ương đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quán triệt tinh thần chỉ đạo sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao với yêu cầu ngày càng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương_Ảnh: TTXVN

Công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược được chú trọng, chủ động đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và có nhiều đổi mới. Nổi bật, Ban Đối ngoại Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành một số văn kiện quan trọng của Đảng về đối ngoại, trong đó có Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 9-1-2023, của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, đóng góp hiệu quả vào việc tạo thế chủ động chiến lược, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại của Đảng, đặc biệt là hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, các lãnh đạo cấp cao, đạt nhiều kết quả, ý nghĩa quan trọng; là động lực mạnh mẽ thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa nước ta với các nước… Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương được chú trọng triển khai hiệu quả và có nhiều đổi mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, song công tác đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử; được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá là “điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước”.

Trong những thành tựu của công tác đối ngoại, có vai trò đóng góp rất quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao và biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được trong công tác của Ban Đối ngoại Trung ương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đặc biệt là kết quả trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác đối ngoại.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trước diễn biến nhanh chóng của tình hình thế giới, nhu cầu phát triển của đất nước ngày càng đặt ra những nhiệm vụ, đòi hỏi mới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Đối ngoại tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, phát huy kết quả công tác đã đạt được, nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương_Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc theo dõi, nắm bắt diễn biến mới của tình hình quốc tế, nhất là các vấn đề liên quan đến đất nước, Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục chú trọng tham mưu giải pháp để triển khai hiệu quả các thỏa thuận với đối tác; phát huy hơn nữa vai trò trụ cột của đối ngoại đảng trong việc định hướng chiến lược tổng thể quan hệ với các nước; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tăng cường sự tin cậy, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ của Việt Nam với các nước và đối tác quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử vàng của ngành đối ngoại đảng trong suốt 75 năm qua.

* Tại Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đánh giá cao những kết quả Ban Dân vận Trung ương đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay, nhất là kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024. Ban Dân vận Trung ương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chủ trương lớn về công tác dân vận. Trong đó, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt đã hoàn thành 11/15 đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có nhiều đề án lớn, quan trọng, mang tính chỉ đạo toàn hệ thống.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Dân vận Trung ương_Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Trung ương đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu hoạt động của: Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; Ban Chỉ đạo Trung ương xử lý vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo. Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận các cấp đã làm tốt việc tham mưu để công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Dân vận Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, có nhiều đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để phát huy trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, trong khi số lượng cán bộ tham mưu rất ít.

Để công tác dân vận đạt kết quả toàn diện hơn thời gian tới, nhất là trong 6 tháng cuối năm 2024, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo về công tác dân vận; kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết vấn đề phức tạp phát sinh; thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục phát huy tốt cơ chế phối hợp công tác các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ban Dân vận Trung ương chủ động, nắm sát hơn nữa tình hình nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cốt cán tôn giáo; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Dân vận Trung ương_Ảnh: TTXVN

Ban Dân vận Trung ương chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phục vụ xây dựng văn kiện và chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng, phối hợp, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; tích cực phát hiện, nhân rộng mô hình điển hình; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành dân vận và các hoạt động kỷ niệm 95 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng vào năm 2025.

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới./.

Trung Duy (tổng hợp)