TCCS - Ngày 30-9-2020, tại Hà Nội, sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và toàn quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng ra mắt Đại hội_ Ảnh: Nguyễn Minh

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương khóa X; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động xây dựng Quân đội đến năm 2025, theo đó, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

Đại hội thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đánh giá, các văn kiện được xây dựng công phu, đã tiếp thu các ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; có bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước. Các nhận định, đánh giá tổng quát trong dự thảo các văn kiện đã làm nổi bật sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu bế mạc Đại hội_ Ảnh: Nguyễn Minh

Đại hội mong muốn Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; chỉ đạo các ban, ngành ở Trung ương, các địa phương tích cực phối hợp với cấp ủy các cấp trong Quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường mối đoàn kết quân - dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, xóa đói, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 43 đồng chí cùng với 18 đồng chí là đại biểu đương nhiên đại diện cho ý chí, quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng bộ Quân đội. Nhân dịp này, Đại hội cũng có thư gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và toàn quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, thành công của Đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn quân; là kết quả thành công của đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ; đặc biệt, là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban, ngành ở Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Quang cảnh Lễ bế mạc Đại hội_ Ảnh: Nguyễn Minh

Đồng chí Ngô Xuân Lịch tin tưởng rằng, kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sẽ góp phần vào thành công của Đại hội XIII của Đảng và là động lực cổ vũ mạnh mẽ toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là dấu mốc quan trọng của một thời kỳ phát triển mới của Quân đội. Đồng thời, đồng chí Ngô Xuân Lịch yêu cầu, sau Đại hội, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.