TCCS - Ngày 21-12-2021, ngành tổ chức - nội vụ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác nội vụ năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Năm 2021, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, toàn ngành tổ chức - nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc, hoàn thành khối lượng lớn trên các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2021 và sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phát biểu tại hội nghị_Ảnh: baoquangninh.com.vn

Đặc biệt, ngành đã tham mưu các chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên mọi phương diện; tham mưu thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Quy định số 126-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; tham mưu củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tham mưu có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, biên chế; tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính; triển khai đồng bộ công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp…

Từ những kết quả đạt được của ngành tổ chức - nội vụ trong năm 2021, các đại biểu về dự đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm đạt được của cấp ủy các cấp; đồng thời đề xuất, tham mưu cho tỉnh nhiều giải pháp quan trọng thực hiện thắng lợi công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác nội vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đánh giá cao công tác tham mưu, tổ chức đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, cải cách thủ tục hành chính của ngành tổ chức - nội vụ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25-11-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 9-12-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh với các chỉ tiêu rất cao đặt ra trong điều kiện dịch COVID-19. Vì vậy, càng phải chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương theo tinh thần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thấm nhuần quan điểm, nguyên tắc công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, trước mắt trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2030. Công tác cán bộ phải gắn với nhiệm vụ thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng tổ chức, bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cầm quyền, đảm bảo vai trò trực tiếp, toàn diện của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phát biểu tại hội nghị_Ảnh: baoquangninh.com.vn

Đồng chí lưu ý các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải lãnh đạo thường xuyên, quyết liệt, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục, nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, nhất quán để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các quy định, quy chế của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp bảo đảm có một đội ngũ cán bộ chất lượng, với số lượng tinh giản, cơ cấu hợp lý, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị, vững vàng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cấp ủy viên các cấp và cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là người đi đầu, nêu gương, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực thi công việc trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống; với tinh thần chức vụ càng cao thì càng phải làm gương cho cấp dưới và nhân dân. Chú trọng đào tạo và đào tạo lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, cấp phòng, ban của huyện, sở, ngành. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực sự công tâm, khách quan, có tiêu chí rõ ràng gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng, quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. Chú trọng phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân, trên địa bàn dân cư, trong vùng dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo để gắn việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Thực hiện tốt hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế được giao ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị; nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực công, cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2022 về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phải dành tỷ lệ thỏa đáng trong nhu cầu tuyển dụng mới hằng năm của toàn tỉnh, kể cả công chức cấp xã để tuyển dụng, thu hút, trọng dụng nhân tài, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, chuyên sâu, nhất là về khoa học - công nghệ để tạo nguồn bổ sung cán bộ chiến lược cho Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021_Ảnh: baoquangninh.com.vn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phải sớm xây dựng, hoàn thành và làm nòng cốt triển khai Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; cán bộ chuyên môn sâu tham mưu trực tiếp tại các cơ quan chuyên môn, giúp việc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Đội ngũ cán bộ, công chức, cơ quan tổ chức - nội vụ cấp tỉnh, cấp huyện phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, đóng góp thiết thực nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục giữ bằng được vị trí nhóm đứng đầu 4 chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI; đi đầu chuyển đổi số thành công, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin... nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác thanh niên./.