TCCS - Xác định công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công là nhiệm vụ lâu dài, quan trọng, quyết định đến nhiều chủ trương, định hướng phát triển thành phố Hạ Long hiện tại và trong tương lai, Thành ủy Hạ Long đã quyết liệt chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững.

Một góc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh_Nguồn: baoquangninh.vn

Siết chặt công tác kiểm tra, giám sát

Xác định vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát là “thanh bảo kiếm” để bảo đảm mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, ngay khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã ban hành Công văn số 15-CV/TU, ngày 6-8-2020 để cụ thể hóa, trong đó chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở nghiêm túc quán triệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41. Cùng với việc giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long chỉ đạo các cấp ủy lựa chọn xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về các nội dung liên quan đến công tác đầu tư, phân bổ nguồn vốn, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai... Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai và đầu tư công.

Trong 3 năm triển khai Chỉ thị số 41, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã triển khai 6 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai 24 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, đầu tư công. Đồng thời, thực hiện giám sát đột xuất, rút 6 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách, hợp thửa đất tại Văn phòng Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố để thực hiện giám sát. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thành lập các ban giám sát cộng đồng thực hiện giám sát 269 dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án dân sinh có sử dụng vốn huy động đóng góp của nhân dân. Ban giám sát đã phát huy tốt vai trò cộng quản của cộng đồng dân cư, là những người thụ hưởng trực tiếp khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đã góp phần nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả vốn đầu tư. Định kỳ hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Thanh tra thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, trong đó có cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công. Từ tháng 8-2020 đến ngày 31-7-2023, Thanh tra thành phố triển khai 23 cuộc thanh tra về lĩnh vực đất đai, đầu tư công. Sau thanh tra, đã kiến nghị xử lý thu hồi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, tương đương với gần 45.000m2; hủy bỏ 16/48 đồ án quy hoạch chi tiết, 28 quy hoạch không còn phù hợp định hướng theo quy hoạch chung thành phố; kiến nghị thu hồi trên 1,5 tỷ đồng tiền sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đất đai về nghĩa trang và các hoạt động xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu vực có phát sinh nghĩa trang, lăng mộ trên địa bàn phường Việt Hưng; thi hành kỷ luật đối với 11 cá nhân có sai phạm liên quan đến quy hoạch, xây dựng, đất đai và đầu tư công.

Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban nhân dân các xã, phường đã xử lý 1.141 trường hợp vi phạm về đất đai, tổng diện tích vi phạm trên 645.600m2; tổng số tiền phạt là 8,55 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến những hành vi vi phạm, như san gạt làm biến dạng địa hình, hủy hoại đất, lấn đất tự ý chuyển mục đích sử dụng đất…

Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đầu tư

Việc triển khai quyết liệt Chỉ thị số 41 thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao được hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, trật tự đô thị… Đáng chú ý, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn được triển khai rõ nét. Từ đó, đưa kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm của thành phố thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ khách quan, trọng tâm, trọng điểm. Thành phố đã ưu tiên áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm, cắt giảm chi thường xuyên để dành nguồn lực, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, các dự án trọng điểm, có tính động lực, kết nối và lan tỏa, giảm khoảng cách chênh lệch về kết cấu hạ tầng đô thị giữa khu vực các xã và khu vực trung tâm; quan tâm đầu tư các công trình công cộng phục vụ dân sinh, phục vụ sự nghiệp giáo dục, y tế, khắc phục ngập lụt trong khu dân cư, các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra và thực hiện các kết luận của cấp trên liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, đầu tư công, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các cấp ủy cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã xem xét, xử lý nghiêm, thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, thi hành đồng bộ kỷ luật đảng và kỷ luật về hành chính đối với 41 cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, kỷ luật hành chính 2 công chức, viên chức (không phải đảng viên) vi phạm liên quan đến công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, đầu tư công. Trên quan điểm không có vùng cấm trong xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đô thị, thành phố tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hằng năm của cấp ủy, chính quyền, ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư công. Trong đó, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra các sai phạm; chỉ đạo xử lý nghiêm đối với người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức buông lỏng lãnh đạo, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xảy ra các sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thành ủy Hạ Long ban hành Quyết định số 4303-QĐ/TU, ngày 1-8-2023 về kiểm tra cấp ủy, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy một số phường, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công. Đối tượng kiểm tra là cấp ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường: Hà Khẩu, Giếng Đáy, Hà Tu, Hà Phong, Hà Khánh, Việt Hưng, Hùng Thắng; chi bộ và người đứng đầu các chi bộ, phòng, ban, đơn vị: tài nguyên và môi trường, dân tộc, kinh tế, tài chính - kế hoạch. Thời gian kiểm tra là từ năm 2021 đến hết tháng 6-2023. Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai của cấp ủy, tổ chức đảng và kết quả triển khai thực hiện các chỉ đạo của tỉnh, thành phố về quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công. Đồng thời, phát hiện các cách làm hay, hiệu quả để phát huy, nhân rộng cũng như kịp thời phát hiện, xử lý những thiếu sót, khuyết điểm. Qua đó làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các tổ chức đảng trong quán triệt, triển khai các chỉ đạo của tỉnh, thành phố về quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản đầu tư công.

Qua công tác kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định sẽ mở rộng thêm các đối tượng kiểm tra nhằm tiếp tục đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn các phường cơ bản đi vào nền nếp, hạn chế phát sinh vi phạm mới trong lĩnh vực đất đai, đáp ứng nhu cầu phát triển không gian đô thị, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân./.