TCCS - Thời gian qua, ngoài những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Cấp ủy, chính quyền nơi đây đã thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ bước đầu đạt được một số kết quả tích cực, bảo đảm đúng nguyên tắc, lộ trình, mục tiêu và các bước thực hiện.

Những kết quả ban đầu

Trước năm 2015, bên cạnh những thuận lợi cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, Cẩm Phả gặp một số khó khăn, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ, bộ máy hành chính cồng kềnh, hoạt động không hiệu quả. Đến năm 2015, toàn thành phố có 12 phòng chuyên môn và 86 đơn vị sự nghiệp công lập với 2.987 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giao và phê duyệt. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể là 67 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khối chính quyền là 2.523 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, như Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị, “Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế”; Kết luận số 17-KL/TW, ngày 16-11-2017, của Bộ Chính trị, “Về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021”; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết 19-NQ/TU, ngày 3-3-2015, của Tỉnh ủy, “Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành ủy Cẩm Phả đã chủ động xây dựng và tập trung triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về tinh giản bộ máy, biên chế. Thành ủy Cẩm Phả xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, do đó, Thành ủy Cẩm Phả đã nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó, xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn để công tác tinh giản bộ máy, biên chế bảo đảm phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy được thành phố triển khai một cách chủ động, thận trọng, đúng quy trình, quy định, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã.

Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (gọi tắt là Đề án 25) của thành phố Cẩm Phả đã được phê duyệt. Đặc biệt, đề án đều có sự tham gia, góp ý trực tiếp của nhân dân, các đối tượng chịu tác động và thông qua hội đồng nhân dân các cấp. Đề án đã đưa ra các giải pháp đồng bộ về cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy bảo đảm tinh gọn, nâng cao năng suất lao động khu vực công, cải thiện chất lượng phục vụ xã hội... Đồng thời, xác định những chỉ tiêu rất cụ thể.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý trong 2 năm đầu thực hiện Đề án 25, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm kiện toàn mới 72 cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, đơn vị, phường, xã, trong đó, có 10 đồng chí giữ các chức danh cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thực hiện luân chuyển cán bộ để thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy không phải người địa phương đối với 11/16 phường, xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân không phải người địa phương đối với 6/16 phường, xã. Kịp thời củng cố, kiện toàn cán bộ ở một số cơ sở (phường Mông Dương, Cẩm Thành, Cẩm Thịnh). Ngay sau khi được kiện toàn, luân chuyển, bổ nhiệm, bầu vào vị trí, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm ở cương vị mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo ra sự chuyển biến mới trong công tác.

Đối với đơn vị sự nghiệp, thành phố đã sáp nhập, giải thể, giảm từ 13 đơn vị xuống còn 7 đơn vị. Trong đó, sáp nhập Đội Thanh tra xây dựng và quản lý đô thị, Đội Kiểm tra tài nguyên, khoáng sản và môi trường để thành lập Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố; sáp nhập Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên với Trung tâm Dạy nghề để thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thành phố; sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Đài Truyền thanh truyền hình để thành lập Trung tâm Truyền thông và văn hóa thành phố; giải thể Trung tâm Tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng thành phố; sáp nhập 7 trường học, giải thể 2 điểm trường...

Với đặc thù là đô thị công nghiệp, địa bàn rộng, phức tạp, đông dân cư do đó công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Để có đội ngũ cán bộ đó, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cẩm Phả luôn quan tâm, coi trọng lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng và triển khai nhiều quy chế, chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ nhằm củng cố tổ chức bộ máy vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, đến nay toàn thành phố đã giảm được 12 lãnh đạo cấp phó tại các phòng, ban và tương đương; giảm 34 biên chế công chức nhà nước và hợp đồng lao động thành phố; giảm 250 vị trí trong các đơn vị giáo dục, giải quyết nghỉ hưu trước tuổi đối với 37 biên chế trong các đơn vị, giảm 21 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 86 người hoạt động không hưởng lương ở thôn, khu phố. Cơ cấu lại vị trí nhân viên (lái xe, phục vụ...) trong biên chế để chuyển sang hợp đồng thuê khoán gói dịch vụ...

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, công tác tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy đã được cấp ủy, chính quyền thành phố Cẩm Phả quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thời gian tới, thành phố Cẩm Phả triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn các nhóm giải pháp đã xác định tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cẩm Phả. Đặc biệt là nhóm giải pháp về phương thức lãnh đạo; xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, hành chính công; xây dựng chính quyền điện tử; thường xuyên theo dõi, dự báo và chủ động nắm bắt dư luận xã hội và những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc; tăng cường cung cấp thông tin hai chiều; chủ động thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy trong thời gian tới

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thể hiện rõ quyết tâm chính trị, đổi mới cách làm, vận dụng linh hoạt các quy định của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn của địa phương. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ, dân chủ các khâu trong công tác cán bộ; tăng cường công tác điều động, luân chuyển cán bộ các phòng, ban, phường, xã theo cả chiều dọc và chiều ngang, hướng tới đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng phát triển. Các đơn vị cũng chuẩn bị tốt nguồn cán bộ kế cận, hoàn thành việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025 theo đúng quy định, bảo đảm đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng quy hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác công tác tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định, do đó, để nâng cao chất công tác tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy trong thời gian tới thành phố Cẩm Phả tập trung thực hiện một số giải pháp, bao gồm:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối để bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và Nhà nước, xây dựng, hoàn thiện văn bản chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Rà soát, xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính phù hợp ở địa phương, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Hai là, đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, tổ chức thực hiện các quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành, lĩnh vực; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Ba là, tổ chức triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, thống nhất thực hiện việc giao biên chế hành chính gắn với việc tiết giảm kinh phí chi ngân sách cho các sở, ngành và địa phương; gắn việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Lấy kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của các tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị.

Bốn là, đề xuất, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và đúng quy định

Với những giải pháp mang lại hiệu quả, quá trình thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đã phát huy hiệu quả rõ nét, bảo đảm ổn định tình hình, không phát sinh đơn thư khiếu kiện, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp./.