TCCS - Ngày 19-5-2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương (Hà Nội). Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham dự hội nghị_Ảnh: TTXVN

Báo cáo kết quả 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống, bước đầu đạt được hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị.

Là cơ quan tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27-8-2021, về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27-7-2021, về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trên cơ sở đó, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương đã nhanh chóng triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nét mới là có sự xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Sau 1 năm, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đạt một số kết quả: 1- Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; 2- Việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng; 3- Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được tăng cường, đổi mới với nhiều cách thức sáng tạo; 4- Việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 5- Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa sai phạm cao.

Hội nghị nhận được 21 tham luận, trong đó có 7 ý kiến phát biểu trực tiếp tại các điểm cầu. Các tham luận tại hội nghị tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong những năm tiếp theo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong 1 năm vừa qua. Dù trong hoàn cảnh không thuận lợi do tác động của đại dịch COVID-19 nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với tinh thần rất khẩn trương, nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Quang cảnh hội nghị_Ảnh: TTXVN

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp, các ngành cần chú trọng một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01-KL/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về những điều đảng viên không được làm”, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Thứ hai, tập trung hơn nữa vào việc thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.

Thứ ba, nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trước hết là của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Thứ tư, chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tích cực, hoàn thành sớm việc xây dựng và phổ biến, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Thứ sáu, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, thực chất, không rơi vào phô trương, lãng phí, hình thức./.