TCCS - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 8 đến 10-7-2020. Từ kết quả và những bài học kinh nghiệm quý của đại hội cấp cơ sở, phát huy truyền thống huyện anh hùng và thành tựu đạt được của nhiệm kỳ XXIII. Mỹ Đức vững bước, tự tin bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm đổi mới sáng tạo vươn lên; xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu sớm trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 _  Ảnh: hanoimoi.com.vn

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra. Trong đó, kinh tế phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 10,3%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện năm 2020 đạt 160 triệu đồng/ha, tăng 42 triệu đồng so với năm 2015, vượt chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân của người dân năm 2020 đạt 48 triệu đồng/người/năm, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%, đạt chỉ tiêu đề ra. Tính đến năm 2020, toàn huyện có 17/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết.

Huyện đã hình thành các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, vùng nuôi trồng thủy sản... Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện năm 2020 đạt 160 triệu đồng/ha, tăng 42 triệu đồng so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra. Huyện cũng chú trọng phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, dịch vụ, thương mại. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của người dân Mỹ Đức năm 2020 đạt 48 triệu đồng/người/năm, tăng 2,36 lần so với năm 2015, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện Mỹ Đức cũng đã ban hành nhiều chương trình, nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Trong 5 năm qua, huyện Mỹ Đức đã huy động gần 2.930 tỷ đồng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 gần 1.045 tỷ đồng. Tính đến năm 2020, toàn huyện đã có 17/21 xã “về đích” chương trình xây dựng nông thôn mới, hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra.

Song hành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện Mỹ Đức đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung sắp xếp bộ máy ngày càng tinh gọn, thực hiện hợp nhất, sáp nhập 5 cơ quan, đơn vị; nhất thể hóa nhiều chức danh, giảm biên chế và nâng cao hiệu quả công việc. Huyện đã củng cố 3 tổ chức cơ sở Đảng, ban hành nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức Đảng, ổn định tình hình xã Đồng Tâm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai, nhiệm kỳ vừa qua, huyện luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Cụ thể, huyện đã tổ chức 2.232 lớp cho 580.320 lượt đảng viên học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Huyện cũng đã thành lập 40 đoàn kiểm tra, giám sát 152 lượt tổ chức đảng và 13 đảng viên; kiểm tra 12 tổ chức đảng, 32 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trên cơ sở đó, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 5 tổ chức đảng và 147 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ... So với nhiệm kỳ 2010-2015, số tổ chức đảng được kiểm tra tăng 300%, số đảng viên được kiểm tra tăng 533%...

Bên cạnh khó khăn, thách thức chung, huyện Mỹ Đức còn có thách thức riêng, trong đó có “điểm nóng” là xã Đồng Tâm; nhưng với tinh thần, quyết tâm, bản lĩnh dám đương đầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã vững vàng vượt qua khó khăn, đạt kết quả khá toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy ngày càng được nâng cao; đội ngũ cán bộ trưởng thành về nhiều mặt.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Mỹ Đức xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy hoạch; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đầu tư hạ tầng cơ sở đồng bộ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững, tăng dần tỷ trọng du lịch, dịch vụ; chọn mũi nhọn du lịch, dịch vụ làm trung tâm đột phá phát triển kinh tế; chuyển đổi mạnh các mô hình kinh tế nông nghiệp có tính cạnh tranh cao, gắn sản phẩm nông nghiệp vào phục vụ ngành du lịch; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu sớm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, chăm lo an sinh xã hội, tăng chỉ số hạnh phúc, sự hài lòng của người dân. 

Huyện cũng xác định tập trung củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng huyện Mỹ Đức phát triển đúng hướng, giàu đẹp, văn minh.

Về phát triển kinh tế, huyện Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu của địa phương là nông nghiệp và du lịch, trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn. Huyện tập trung vào việc khuyến khích nhân dân phát triển mạnh chăn nuôi tập trung xa khu dân cư gắn với sơ chế, tiêu thụ sản phẩm, cũng như cung cấp dịch vụ chế biến sau thu hoạch; tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 4 xã còn lại; đưa xã Đồng Tâm trở thành xã nông thôn mới vào năm 2020; phấn đấu đến năm 2022, trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện.

Về phát triển du lịch, với tiềm năng và lợi thế thiên nhiên ưu đãi, huyện Mỹ Đức sẽ chủ động đổi mới các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; đổi mới tư duy quản lý và phát triển du lịch - dịch vụ; phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp; phát triển đồng bộ môi trường du lịch, hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch đi liền với phát triển các doanh nghiệp du lịch, các hộ kinh doanh du lịch. 

Về phát triển văn hóa - xã hội, Mỹ Đức sẽ tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Về phát triển an ninh quốc phòng, huyện Mỹ Đức sẽ lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các kết luận sau thanh tra đối với 3 xã là An Phú, Tuy Lai, Đồng Tâm, không để phát sinh vụ việc mới; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ngay từ ban đầu, ngay từ cơ sở.

Về phát triển công tác đảng, Đảng bộ huyện Mỹ Đức xác định tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo huyện xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách từ xã đến huyện thực sự là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, gương mẫu trong lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trước nhân dân; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, rà soát, sàng lọc đảng viên; thực hiện đúng các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với kỷ cương, tự phê bình và phê bình, với phương châm: Dân chủ là động lực, kỷ cương là nền tảng, đoàn kết là mục tiêu./.