TCCS - Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Đức đã thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII đề ra. Đây là nền tảng để Mỹ Đức hướng tới mục tiêu mới trong nhiệm kỳ tới. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đặc biệt của Trung ương và thành phố Hà Nội; sự quyết tâm, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra...

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025 _ Ảnh: hanoimoi.com.vn

Mỹ Đức là huyện có truyền thống anh hùng, đoàn kết quý báu, kiên cường, kiên trung với Đảng. Truyền thống đó luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Mỹ Đức phát huy, trao truyền và thể hiện một cách nghiêm túc, trong sáng, trách nhiệm ở mỗi giai đoạn, từ đó chuyển thành tư duy, hành động cụ thể, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện phát triển trong sạch, vững mạnh.

Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra... Trong đó, kinh tế phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 10,3%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện năm 2020 đạt 160 triệu đồng/ha, tăng 42 triệu đồng so với năm 2015, vượt chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân của người dân năm 2020 đạt 48 triệu đồng/người/năm, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%, đạt chỉ tiêu đề ra. Tính đến năm 2020, toàn huyện có 17/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, dịch vụ, thương mại... Nhờ vậy, thu nhập bình quân của người dân Mỹ Đức năm 2020 đạt 48 triệu đồng/ người/năm, tăng 2,36 lần so với năm 2015, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra...

Cùng với phát triển kinh tế, huyện Mỹ Đức đã ban hành nhiều chương trình, nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Trong 5 năm qua, huyện Mỹ Đức đã huy động gần 2.930 tỷ đồng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 gần 1.045 tỷ đồng. Tính đến năm 2020, toàn huyện đã có 17/21 xã về đích chương trình xây dựng nông thôn mới, hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra...

Song hành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới... Đảng bộ huyện Mỹ Đức đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Cụ thể, huyện đã tổ chức 2.232 lớp cho 580.320 lượt đảng viên học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Huyện ủy Mỹ Đức đã thành lập 40 đoàn kiểm tra, giám sát 152 lượt tổ chức Đảng và 13 đảng viên; kiểm tra 12 tổ chức Đảng, 32 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trên cơ sở đó, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 147 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ... So với nhiệm kỳ 2010 - 2015, số tổ chức Đảng được kiểm tra tăng 300%, số đảng viên được kiểm tra tăng 533%... Huyện đã tập trung sắp xếp bộ máy ngày càng tinh gọn, thực hiện hợp nhất, sáp nhập 5 cơ quan, đơn vị; nhất thể hóa nhiều chức danh, giảm biên chế và nâng cao hiệu quả công việc. Huyện đã củng cố 3 tổ chức cơ sở đảng, ban hành nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức Đảng, ổn định tình hình xã Đồng Tâm.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Mỹ Đức định hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung phát triển nhanh về kinh tế, vững về chính trị... Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10-7-2020 với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo vươn lên; xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô” đã thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ trong giai đoạn tới.

Đảng bộ huyện Mỹ Đức xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy hoạch; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đầu tư hạ tầng đồng bộ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững, tăng dần tỷ trọng du lịch, dịch vụ; chọn mũi nhọn du lịch, dịch vụ làm trung tâm đột phá phát triển kinh tế; chuyển đổi mạnh các mô hình kinh tế nông nghiệp có tính cạnh tranh cao, gắn sản phẩm nông nghiệp vào phục vụ ngành du lịch; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu sớm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, chăm lo an sinh xã hội, tăng chỉ số hạnh phúc, sự hài lòng của người dân. 

Huyện cũng xác định tập trung củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng huyện Mỹ Đức phát triển đúng hướng, giàu đẹp, văn minh. Đảng bộ xác định 3 nhóm chỉ tiêu chính, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu trên. Trong đó, huyện phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên. 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ 15% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giá trị sản xuất trên một héc-ta canh tác đạt từ 160-200 triệu đồng/năm.

Để kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh theo hướng bền vững trong thời gian tới, huyện chủ trương đưa các giống lúa, cây trồng năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; hình thành và phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, gắn với chế biến sản phẩm và xử lý chất thải; xây dựng và phát triển thương hiệu, mở rộng các hình thức liên kết trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản... Cùng với định hướng phát triển nông nghiệp, Mỹ Đức tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế, thu hút mạnh các nguồn lực để đầu tư phát triển ngành dịch vụ, du lịch trên địa bàn; trong đó, tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại chỗ. Ngoài nhiệm vụ trên, huyện sẽ chủ động tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đáp ứng cung - cầu hàng hóa; khuyến khích xã hội hóa nâng cấp hệ thống chợ, đầu tư phát triển các cửa hàng thông minh, siêu thị, mở rộng thị trường thương mại...

Để tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, huyện Mỹ Đức tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bên cạnh đó, huyện Mỹ Đức tiếp tục triển khai các giải pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, kỷ luật và phát triển Đảng… Toàn đảng viên, cán bộ, nhân dân huyện Mỹ Đức quyết tâm tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh về kinh tế, vững về chính trị; phấn đấu đưa Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô…

Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu của địa phương là nông nghiệp và du lịch, trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn. Huyện khuyến khích nhân dân phát triển mạnh chăn nuôi tập trung xa khu dân cư gắn với sơ chế, tiêu thụ sản phẩm, cũng như cung cấp dịch vụ chế biến sau thu hoạch; tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 4 xã còn lại; đưa xã Đồng Tâm trở thành xã nông thôn mới vào năm 2020; phấn đấu đến năm 2022, trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện.

Với tiềm năng và lợi thế thiên nhiên ưu đãi, Mỹ Đức đã chủ động đổi mới các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; đổi mới tư duy quản lý và phát triển du lịch - dịch vụ; phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp; phát triển đồng bộ môi trường du lịch, hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch đi liền với phát triển các doanh nghiệp du lịch, các hộ kinh doanh du lịch. Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./.