TCCS - Để nâng cao chất lượng, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”_Ảnh: TTXVN

Ngày 6-12-219, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự hội thảo.

Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cơ quan chủ quản báo chí, tạp chí, đài phát thanh - truyền hình trong cả nước.

Gần 60 bài tham luận được gửi tới Ban Tổ chức và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo đã tập trung đánh giá vai trò, trách nhiệm, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động báo chí trong thời gian qua. Đồng thời, nêu bật những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan báo chí trong bối cảnh hiện nay; nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong hoạt động của cơ quan báo chí, góp phần bảo đảm cho hoạt động của báo chí theo đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí nhìn nhận, đánh giá khách quan, khoa học tình hình công tác xây dựng Đảng và kết quả triển khai thực hiện Quy định 165-QĐ/TW, ngày 21-4-2006, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí"; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 31-7-2008, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí"; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được tương đối toàn diện, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí vẫn còn những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, như tình trạng mất dân chủ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên chưa được chú trọng, thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh còn hiện tượng một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hóa; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ, mục đích; một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác.

Một số cơ quan báo chí phản ánh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, đã tác động tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Để tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện cho báo chí phát triển, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, trong đó xác định công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí giữ vai trò quan trọng. Thực tiễn cho thấy, cơ quan báo chí nào có tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh thì sẽ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân vững mạnh.

Nhấn mạnh việc xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí cần được quan tâm thực hiện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan báo chí không chỉ chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, mà hơn thế nữa, cần phát huy chuẩn mực đạo đức của người làm báo cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, mỗi người cần thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đủ bản lĩnh và năng lực đấu tranh với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo_Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân. Báo chí đã phản ánh kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu to lớn mà đất nước đạt được sau 30 năm đổi mới, thực tiễn sinh động của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Thực tiễn hoạt động báo chí cho thấy, cơ quan báo chí nào quan tâm tới công tác xây dựng Đảng thì cơ quan đó hoạt động ổn định, ít có sai phạm. Cơ quan báo chí nào buông lỏng, không quan tâm đúng mức tới công tác xây dựng Đảng thì cơ quan đó mắc nhiều sai phạm trong cả công tác cán bộ, nội dung thông tin cũng như thực thi đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí vẫn còn nhiều khuyết điểm, hạn chế, chậm được khắc phục.

Cụ thể, một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng. Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy chậm đổi mới về nội dung, về phương pháp tiến hành, còn hình thức, còn lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, chưa quan tâm đúng mức tới công tác tư tưởng, chưa dành thời gian thỏa đáng để giải quyết vấn đề tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn chậm, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan báo chí…

Đề cập đến các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, luôn khắc ghi sứ mệnh của người làm báo, góp phần tích cực xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tư tưởng, lý luận trong cơ quan để góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, nâng cao tính tư tưởng của các tác phẩm báo chí. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên.

Đồng thời, các cơ quan chủ quản cần chú trọng công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan báo chí. Tăng cường rà soát, kiện toàn hoạt động của các cơ quan báo chí cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của cấp ủy và tổ chức đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cần chủ động định hướng, hỗ trợ các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí triển khai thực hiện quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trong đó chú trọng đến công tác tổ chức, công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người làm báo. Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan báo chí nói riêng và ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức người làm báo nói chung; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác Đảng cho cán bộ làm công tác Đảng trong các cơ quan báo chí.

Cần thực hiện nghiêm các quy định về công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Quản lý tốt hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, đặc biệt là các văn phòng đại diện thường trú. Người đứng đầu các cơ quan báo chí, đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, bí thư cấp ủy với sai phạm của cán bộ, phóng viên ở đơn vị./.

Nguyễn Hữu (tổng hợp)