TCCS - Ngày 21-6-2024, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh buổi lễ_Ảnh: Hà Phương

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Tổ giúp việc Ban Biên soạn cuốn sách. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu_Ảnh: Hà Phương

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những phân tích, kiến giải và chỉ đạo quan trọng về đặc trưng, bản chất, vị trí, vai trò, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách được đúc kết từ thực tiễn vô cùng phong phú, khẳng định sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư; góp phần làm sáng tỏ tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa.

Để phát huy hiệu quả giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của cuốn sách, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách đến cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đến đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần quan tâm, chỉ đạo làm tốt một số nội dung sau:

Một là, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức biên dịch và xuất bản cuốn sách bằng nhiều ngoại ngữ, phát hành rộng rãi đến các cơ quan đối ngoại trong và ngoài nước, góp phần phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Hai là, Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức cho các đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước và cụ thể hóa trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ...

Ba là, các chi bộ đảng triển khai sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc, hiệu quả về nội dung cuốn sách. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ_Ảnh: Hà Phương

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ngay từ khi mới thành lập, trong đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực văn hóa. Bằng lý luận tiền phong dẫn đường, Đảng và Bác Hồ kính yêu đã xác định nhiệm vụ "Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện Độc lập, Tự cường và Tự chủ", "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Trong dòng chảy của văn hóa Việt Nam sau 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhận thức về văn hóa, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Những nhận thức ấy được đúc rút trên cơ sở kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc; trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, tiếp biến văn hóa kết hợp với sức mạnh và tinh thần thời đại; từ những giá trị vượt thời gian của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người; đến các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Bộ Chính trị đều nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm đặc biệt cho văn hóa, là tác giả của cuốn sách: "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Cuốn sách có dung lượng dày hơn 900 trang, gồm ba phần với 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện quan trọng, các hình ảnh tư liệu quý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng khẳng định, cuốn sách có giá trị to lớn bởi đây không chỉ là sản phẩm trí tuệ, tâm huyết của riêng Tổng Bí thư, mà còn là một công trình khoa học có tính chất hệ thống, tập hợp những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những phát biểu, bài viết của người đứng đầu Đảng ta về bản chất, đặc trưng của văn hóa Việt Nam, về vai trò, sứ mệnh của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho phát triển - sự gắn kết của văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội; về giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng, về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới; ý nghĩa trung tâm của con người là chủ thể sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng của phát triển văn hóa; gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; góp phần quan trọng làm giàu thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tặng sách cho lãnh đạo các cơ quan trung ương_Ảnh: Hà Phương

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”, gồm 19 bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc, hội nghị tuyên giáo toàn quốc...

Phần thứ hai: “Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững”, tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của các cơ quan văn hóa.

Phần thứ ba: Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống, tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nghiên cứu, học tập và triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Cuốn sách tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, hội nghị văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương; các cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc..../.