TCCS - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó có 2 xã đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước (Nguyên Xá, Minh Quang); năm 2023 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Minh Lãng, Dũng Nghĩa, Bách Thuận, Tự Tân); năm 2024 có thêm 3 xã (Tân Phong, Tân Hòa, Song An) và đến hết năm 2025 có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đường nông thôn của huyện Vũ Thư được bê tông hóa, thuận lợi cho việc đi lại của người dân, đồng thời tô điểm cho cảnh quan làng quê thêm khang trang, sạch đẹp _ Ảnh: vuthu.thaibinh.gov.vn

Tính đến ngày 31-7-2023, huyện Vũ Thư có 1 xã đạt 17/19 tiêu chí (Nguyên Xá), 3 xã đạt 15/19 tiêu chí (Minh Lãng, Bách Thuận, Dũng Nghĩa); 1 xã đạt 12/19 tiêu chí (Vũ Hội); 2 xã đạt 11/19 tiêu chí (Song An, Hồng Phong); 3 xã đạt 10/19 tiêu chí (Tự Tân, Tân Phong, Vũ Đoài); 13 xã đạt 7 - 9 tiêu chí (Hòa Bình, Minh Quang, Tân Hòa, Xuân Hòa, Duy Nhất, Song Lãng, Việt Thuận, Việt Hùng, Vũ Vinh, Vũ Tiến, Minh Khai, Tam Quang, Vũ Vân); 6 xã đạt 3-6 tiêu chí (Tân Lập, Phúc Thành, Trung An, Hiệp Hòa, Hồng Lý, Đồng Thanh).

Thời gian tới huyện Vũ Thư sẽ quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới; tập trung lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ, đầu tư cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trước mắt, huyện Vũ Thư triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

Nhằm kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc; rà soát và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã; bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch chung nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất hằng năm; xây dựng kế hoạch tạo nguồn kinh phí cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng nông thôn mới; duy tu, nâng cấp, đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đời sống vật chất của người dân; củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 17-3-2023, của Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt mức hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 12-7-2023, của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025./.

Nguyễn Việt (tổng hợp)