TCCS - Ngày 25-10-2022, tại ATK Định Hóa - Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - Giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và rèn luyện đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội thảo_Ảnh: Thu Hương

Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tham dự hội thảo điểm cầu tại Tỉnh ủy có GS, TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội thảo được kết nối trực tuyến đến 192 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh với gần 6.800 đại biểu tham dự.

Tháng 10-1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt, Đảng ta phải rút vào hoạt động bí mật, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ phải đối phó với hàng loạt khó khăn, thử thách. Tại ATK Định Hoá - Thái Nguyên, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh.

Tác phẩm gồm 6 phần lớn, đề cập việc sửa chữa, đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, nhằm sửa chữa các khuyết điểm, phát huy các ưu điểm. Từ khi ra đời, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đã thực sự trở thành cuốn cẩm nang hết sức bổ ích, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, trong suốt 75 năm từ khi ra đời đến nay, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” luôn được xem là “Cẩm nang” của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là cuốn sách “gối đầu giường” của cán bộ, đảng viên. Những định hướng, chỉ dẫn trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, là những vấn đề nóng hổi mang tính thời sự đối với quá trình đổi mới, phát triển đất nước ta hiện nay.

Đồng chí nhấn mạnh, hội thảo hôm nay là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, làm sâu sắc thêm những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa - Thái Nguyên; là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Hội thảo là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất để cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””.

Hội thảo nhận được 30 bài tham luận, trong đó tập trung làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn và việc vận dụng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay; chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và kiến nghị, đề xuất.

Tại hội thảo, GS, TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện chuyên đề về: Giá trị lý luận, thực tiễn và việc vận dụng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và rèn luyện đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo_Ảnh: Thu Hương

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Các nội dung tại hội thảo đã góp phần làm sáng rõ bối cảnh ra đời và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm vào thực hiện công tác cán bộ, xây dựng Đảng, và hệ thống chính trị của tỉnh trong giai đoạn hiện nay; xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương./.