Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: 15 năm xây dựng và phát triển, xứng đáng là đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược

Nguyễn Minh Chung
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương
16:49, ngày 11-04-2022

TCCS - Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ đặc thù, gồm các cơ quan tham mưu chiến lược đầu não của Trung ương, giữ một vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp ủy trong toàn Đảng bộ, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau 15 năm thành lập (11-4-2007 - 11-4-2022), Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ; các mặt công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ các cấp, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương (11-4-2007 - 11-4-2022)_Ảnh: TTXVN

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 (Khóa X), ngày 11-4-2007, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW về lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 7 đảng bộ Khối (Khối I, Kinh tế, Tư tưởng, Khoa giáo, Dân vận, Nội chính, Đối ngoại) và Ban Cán sự đảng Ngoài nước. Từ một đảng bộ được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ gồm mấy chục đảng viên, đến nay, Đảng bộ Khối đã có 61 đảng bộ trực thuộc, với hơn 7,7 vạn đảng viên, sinh hoạt ở 5.735 chi bộ trong và ngoài nước.

Trong 15 năm xây dựng và phát triển (2007 - 2022), dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Tổ chức bộ máy, cán bộ, quan hệ công tác được xác định rõ hơn, công tác phối hợp hiệu quả hơn; phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 15 năm qua, Đảng ủy Khối đã phát huy tốt vai trò hạt nhân của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu và vai trò, trách nhiệm của đảng viên, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích toàn diện trên các mặt công tác; trong đó có sự đóng góp đặc biệt của đội ngũ bí thư chi bộ với vai trò là người “cầm lái” của chi bộ.

Vị thế, vai trò của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày được nâng lên

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập vào ngày 7-11-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, với 6 chi bộ và vài chục đảng viên công tác trong các cơ quan Trung ương. Lúc bấy giờ, theo yêu cầu của tình hình cách mạng nước ta, cùng với sự tăng lên về đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương; cộng thêm sự phân tán, xa nhau của các cơ quan Trung ương ở Việt Bắc, nên việc sinh hoạt của chi bộ không thuận lợi, việc lãnh đạo của chi ủy không được sát sao. Vì vậy, tại Hội nghị toàn thể chi bộ cơ quan Trung ương ngày 1-11-1948 đã đề nghị thành lập Liên chi cơ quan Trung ương (tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay).

Ngay sau đó, Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập (theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Thường vụ Trung ương), gồm 6 chi bộ trong các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và Mặt trận, là những cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Sự ra đời của Liên chi các cơ quan Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Qua các thời kỳ cách mạng khác nhau, để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu của thực tiễn cách mạng đặt ra, Đảng bộ Khối đã trải qua 4 lần tách, nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại, có những giai đoạn được đưa về trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Với nhận thức đúng đắn và sâu sắc “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong suốt 15 năm hoạt động, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - hạt nhân là Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối - luôn xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến đồng bộ, có bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Khối đã lựa chọn 6 nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để ban hành các nghị quyết chuyên đề thực hiện 4 khâu đột phá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Cụ thể là: 1- Nâng cao chất lượng chi bộ(1); 2- Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị(2); 3- Đổi mới công tác tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước(3); 4- Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; 5- Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(4); 6- Tăng cường và từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, đồng thời kiên quyết xử lý, giải quyết những đảng viên vi phạm. Qua thực tiễn bước đầu cho thấy, các nghị quyết của Đảng ủy Khối đề ra là đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Khối.

Đây là những việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối, tạo những thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, quyết liệt về hành động, đồng bộ và thống nhất trong thực hiện các nội dung nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Khối.

Để phát huy tốt vai trò hạt nhân của cấp ủy, nhất là người đứng đầu và vai trò, trách nhiệm của đảng viên, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, đưa nước ta vượt qua khó khăn, thách thức. Đặc biệt tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả những chủ trương, biện pháp đúng để thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Việc phản ứng nhanh với dịch bệnh và đưa kinh tế sớm trở lại quỹ đạo tăng trưởng, làm cho Việt Nam trở thành một điểm sáng của thế giới đã tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm đưa nước ta trở thành “nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”(5) vào năm 2030 và thành “nước phát triển, thu nhập cao” đến năm 2045(6). Cùng với đó, Đảng bộ Khối cũng xác định rõ 3 đối tượng của trách nhiệm nêu gương, gồm: 1- Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; 2- Trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ cấp ủy viên các cấp và đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 3- Trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Với việc coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương chú trọng, nhất là đổi mới phương thức, nội dung công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng tăng cường vai trò, tính chủ động của các tổ chức đảng và vai trò của bí thư cấp ủy trong việc học tập, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đạt kết quả quan trọng và đi vào nền nếp.

Cùng với đó, Đảng bộ Khối cũng quan tâm đặc biệt đến việc triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc xác định 3 nội dung đột phá bao gồm: 1- Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức;  2- Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội thông qua đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được vai trò của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; 3- Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Điều này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp các đảng bộ cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy Khối quyết liệt trong chỉ đạo các đảng bộ trong khối thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên với địa phương (thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII) theo hướng: Tổ chức đảng ở cơ quan hành chính của bộ, ngành cần chuyển về đảng bộ bộ, ngành; tổ chức đảng ở doanh nghiệp thuộc bộ, ngành, đơn vị nào đã cổ phần hóa hoặc doanh nghiệp không có tính đặc thù gắn với bộ, ngành sẽ chuyển về địa phương. Do đó, hiện nay, trong Đảng bộ Khối không tuyệt đối hóa vấn đề tổ chức đảng theo ngành hoặc theo lãnh thổ, nhưng hoạt động theo nguyên tắc: Một số mô hình cần bảo đảm theo ngành; một số mô hình vừa theo ngành, vừa theo lãnh thổ, song có quy chế phối hợp quản lý để khắc phục các bất cập. Công tác kiểm tra, giám sát của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối được quan tâm, đi vào nền nếp, trong đó chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tăng cường giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên theo quy định; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Chính những việc làm thiết thực, hiệu quả trên góp phần ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối, tạo tiền đề quan trọng để Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng được nâng cao

Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu.

Chú trọng xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết Đại hội của Đảng, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành những chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời, ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tiến hành tổng kết thực tiễn và lựa chọn những khâu đột phá để tổ chức thực hiện, như: Nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đổi mới công tác tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng…

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng thực sự được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được thực hiện nghiêm túc; hình thức nghiên cứu, học tập nghị quyết tiếp tục được đổi mới; việc xây dựng chương trình hành động ngày càng cụ thể, từng bước khắc phục tình trạng hình thức. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng được tăng cường, gắn với đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi trọng giáo dục lịch sử truyền thống. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ; hầu hết cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời, đúng đắn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; đổi mới việc ra nghị quyết, thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ… Nội dung, phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Những đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước, của toàn Đảng.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc, bài bản nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, XII, XIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối… và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng việc sớm ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả rõ rệt; việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối kịp thời, đúng và trúng với các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy bước đầu được phát huy, tính chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ Khối được tăng cường.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được triển khai nghiêm túc, quyết liệt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo. Nội dung các chuyên đề đi sâu vào thực tiễn, lấy thực tiễn làm căn cứ để làm rõ nội dung, yêu cầu trong học tập và làm theo Bác, đồng thời gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, của ngành, cơ quan, đơn vị làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người càng thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong xã hội. Cùng với đó là tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh. Tập trung giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương_Ảnh: TTXVN

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trên cơ sở kế thừa và phát triển, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”, có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(7); “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(8). Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phần lớn làm công tác nghiên cứu, tham mưu, quản lý ở cấp chiến lược, nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, quản lý từ cấp cục, vụ, viện đến các chức vụ cao nhất của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Do đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có “tâm sáng, trí minh”, lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giỏi về nghiệp vụ, chuyên môn, tận tụy với nghề, có kiến thức thực tiễn, có tác phong làm việc khoa học, “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”(9).

Xây dựng, hoàn thiện và cụ thể hóa quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng và tập thể lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng ở tất cả các cấp, bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể, do đó, Đảng bộ Khối cần hoàn thiện và triền khai nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, làm rõ nội dung phối hợp và trách nhiệm mỗi bên. Hằng năm tiến hành kiểm điểm việc thực hiện quy chế phối hợp trong hội nghị đảng ủy và ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu, tạo sức lan tỏa không chỉ trong Đảng bộ Khối mà còn tác động tích cực đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Muốn vậy, trước hết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức, hành động của Đảng bộ, coi trọng việc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kiên quyết phòng, chống các biểu hiện bè phái, “lợi ích nhóm” và lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, mất đoàn kết; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và lãnh đạo các đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực. Thực hiện tốt phương châm nêu gương bằng hành động, nói ít, làm nhiều, nói đi đôi với làm, xây dựng tác phong quần chúng, giản dị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở./.

----------------------------

(1) Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19-8-2016, “Về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.
(2) Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 25-01-2017, “Về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
(3) Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 25-01-2017, “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”.
(4) Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25-01-2017, “Về tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”.
(5), (6), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr 112-114.
(7) (8), (9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, tr.309, 280, 611.