TCCS - Ngày 18-11-2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Mã chứng khoán: BSR) đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh là một trong 10 doanh nghiệp đứng đầu công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin và minh bạch tốt nhất kỳ đánh giá năm 2021.

Thành viên Hội đồng Quảng trị BSR Nguyễn Hải Âu, đại diện công ty nhận cúp vinh danh_Nguồn: PVN

Từ khi chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần năm 2018, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã chú trọng xây dựng hệ thống quản trị công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. BSR đã ban hành các quy định nội bộ và thành lập bộ phận quan hệ cổ đông để thực hiện chức năng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đăng ký sử dụng các hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định tại quy chế công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 96/2020/TT-BTC, của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư, trong đó công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của BSR được đánh giá cao về sự minh bạch và kịp thời. Không chỉ đáp ứng các yêu cầu về công bố thông tin của cơ quan quản lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán, BSR còn đa dạng hóa về mặt nội dung và tần suất cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các cổ đông, nhà đầu tư quan tâm.

Trong thời gian tới, BSR tiếp tục hoàn thiện và hướng tới áp dụng các thông lệ quản trị tốt nhất để nâng cao niềm tin và gia tăng giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư./.