Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay

HỒNG THẾ VINH

Học viện Chính trị khu vực III

TCCS - Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung cơ bản, quan trọng và xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng “trọng dân” của Người trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Giá trị giáo dục đặc thù của di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Ninh

Nguyễn Việt Dũng - Đoàn Thị Thu Hương

Bí thư Huyện Ủy Cô Tô - Viện Địa lý nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nhận diện, đấu tranh với biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng ta hiện nay

TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng bộ máy nhà nước Trung ương trong những năm 1945 - 1954 - Bài học kinh nghiệm đối với việc hoàn thiện bộ máy nhà nước

PGS, TS PHẠM QUỐC THÀNH - TS PHÙNG CHÍ KIÊN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân - Vận dụng vào công cuộc xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THẾ TRUNG

Chuyên gia tư vấn Hội đồng Lý luận Trung ương