TCCS - Ngày 12-11-2019, Đảng bộ Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII. Đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản chủ trì và trực tiếp quán triệt. 

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII _ Ảnh: Đình Quyết

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn thông báo và phân tích những kết quả của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII. Theo đó, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 7 đến ngày 12-10 tại Hà Nội, tập trung thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: (1) Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); (2) Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; (3) Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; (4) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; (5) Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, xem xét kỷ luật đảng viên...

Đi sâu phân tích Dự thảo Báo cáo chính trị, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn cho biết, với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, Dự thảo Báo cáo chính trị đã bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp và các nội dung được trình bày gọn, rõ, toàn diện, khái quát về chủ trương, quan điểm, định hướng lớn, phù hợp với tính chất, yêu cầu của Báo cáo chính trị và không có sự trùng lắp với Dự thảo Báo cáo tổng kết kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Trong đó, 15 vấn đề chính được đề cập trong Dự thảo Báo cáo chính trị gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững; tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị, sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Toàn cảnh Hội nghị_Ảnh: Đình Quyết

Đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn nêu rõ, tại Hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận về các dự thảo văn kiện trình đại hội XIII của Đảng. Trong đó, Trung ương nhấn mạnh, nhìn tổng thể, sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, vẫn còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật: Kinh tế tăng trưởng liên tục và cao hơn nhiệm kỳ trước, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh; kinh tế vĩ mô ổn định và từng bước được tăng cường; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả rõ rệt, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ.

Những thành tựu đạt được 5 năm qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tuy nhiên, Trung ương nhận định thời gian tới, đất nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo: (1) Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. (2) Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu thường xuyên. (3) Bồi dưỡng sức dân, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ững dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... (4) Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại... (5) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược...

Đồng chí Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm dự kiến trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, gồm: (1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. (2) Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng bảo đảm ổn định vĩ mô, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập. (3) Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, chủ động xử lý tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. (4) Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; phát huy sức mạnh, giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Phát triển và quản lý xã hội bền vững; thực hiện hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. (5) Phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; quyền con người, quyền công dân, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. (6) Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất, nước, rừng, biển, tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; tích cực, chủ động thích nghi và ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu...

Căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

Sau khi thông tin về những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên Tạp chí Cộng sản quán triệt, nghiên cứu sâu sắc, vừa góp phần nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, vừa trực tiếp phục vụ công tác chuyên môn của mỗi người.

Nội dung trong các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng gợi mở nhiều vấn đề lý luận - thực tiễn để mỗi biên tập viên của Tạp chí Cộng sản nghiên cứu, xây dựng thành kế hoạch nghiên cứu khoa học và kế hoạch biên tập, viết bài chuyên luận lý luận chính trị của mình, như vấn đề đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững hòa bình, ổn định, thế và lực của Việt Nam trong bối cảnh cục diện thế giới có nhiều biến động; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược; kết quả phát triển trên các lĩnh vực kinh tế biển, nông thôn mới, đô thị, vấn đề về quản trị đô thị, chính quyền đô thị, xây dựng các trung tâm đô thị sáng tạo, xã hội đô thị.../.