TCCS - Những năm qua, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp được tăng cường và đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ; thể hiện nhất quán quan điểm công tác dân vận của Đảng. Việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận.

Hằng năm, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ đã cụ thể hóa Chương trình, đề ra các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm phối hợp thực hiện. Chính quyền các cấp đã chủ động phối hợp với ban dân vận cấp ủy cùng cấp quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng chương trình thực hiện công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy các cấp về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với ban dân vận cấp ủy cùng cấp và các cơ quan liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026_Ảnh: TTXVN

Những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được qua thực hiện các nội dung phối hợp

Thứ nhất, phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Dân vận Trung ương đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai 33 đề án về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo,...; trong đó, trình Bộ Chính trị 16 đề án, Ban Bí thư 17 đề án; chủ trì tham mưu và tham gia phối hợp chuẩn bị nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc lĩnh vực công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo nổi bật(1). Theo đó, Ban Dân vận Trung ương đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai đến thường trực cấp ủy, trưởng ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương các văn bản mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; quán triệt, triển khai, hướng dẫn ban dân vận các cấp xây dựng chương trình công tác dân vận; nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị làm công tác dân vận; chú trọng công tác phối hợp, đổi mới phương thức, cách thức triển khai công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Cán sự đảng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận(2). Ngay sau khi tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26-11-2021, “Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” với những nội dung sát hợp, cụ thể, bảo đảm công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp thực sự hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Chính phủ đẩy mạnh việc thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác dân vận phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích chính đáng, nguyện vọng hợp pháp của nhân dân; tập trung tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, chú trọng bảo đảm nguồn lực thực hiện, tháo gỡ các ách tắc, chồng chéo, mâu thuẫn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hội nhập của hệ thống pháp luật; đồng thời, quan tâm việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia rộng rãi hơn vào quá trình hoạch định chính sách, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến người dân. Nhiều dự thảo luật đã trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản của Đảng liên quan đến quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; thông qua đó, chính sách, pháp luật đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong xã hội khi đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống.

Thứ hai, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2021, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và giáo dục nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành chính và thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ Trung ương đến địa phương. Chính phủ đã chỉ đạo mạnh mẽ việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; thực hiện “cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông” giải quyết nhanh thủ tục, giảm tiêu cực; triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết phát triển Chính phủ điện tử. Các nền tảng Chính phủ điện tử được tập trung phát triển, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, gắn với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đã tích hợp trên 2.800 dịch vụ trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương; triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đưa Việt Nam vào tốp 50 về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hình thành các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu.

Để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhanh, có hiệu quả các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua trên cả nước. Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đánh giá cải cách hành chính, kết quả hoạt động công vụ hằng năm bằng các chỉ số PAPI, PAR Index, SIPAS, PCI,...; qua đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, hiệu quả cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chính quyền các địa phương nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm gắn kết cải cách thủ tục hành chính với xây dựng chính quyền điện tử; tập trung thực hiện “cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân được tăng cường. Chú trọng chiều sâu các phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự nơi công sở, nâng cao đạo đức công vụ khi tiếp xúc với nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5-9-2016, của Thủ tướng Chính phủ, Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phát huy dân chủ, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xử lý sai phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân.

Thứ ba, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giải quyết kiến nghị, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hệ thống dân vận và cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã tăng cường phối hợp thực hiện nhiều hình thức phong phú, đa dạng và các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông và các cơ quan báo chí tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các mô hình, phương thức hoạt động có hiệu quả của chính quyền các cấp về công tác dân vận; đặc biệt, chú trọng công tác vận động nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, trong phòng, chống đại dịch COVID-19,... Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị giai đoạn 2017 - 2020, được các địa phương, đơn vị tích cực hưởng ứng, đạt hiệu quả cao; cùng phối hợp nắm vững tình hình, tư tưởng của nhân dân nói chung và phản ứng của người dân nói riêng đối với chính sách, pháp luật thông qua nhiều kênh thông tin, kịp thời tham mưu, đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Từ đầu năm 2020 đến nay, nhất là năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến nhanh và rất phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội. Quán triệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước “chống dịch như chống giặc” và Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giải pháp kịp thời thực hiện công tác phòng, chống đại dịch, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sức khỏe, tính mạng và đời sống của nhân dân; coi trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống, ứng phó kịp thời; từng bước khống chế, kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang giai đoạn “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ đồ ăn, nước uống cho người dân đi từ vùng dịch phía Nam về quê, ngày 6-10-2021_Ảnh: hanoimoi.com.vn

Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 26-5-2014, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, công chức tiếp công dân, trách nhiệm trả lời và giải trình với người dân. Công tác tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân; đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân, doanh nghiệp, các giai tầng xã hội được chú trọng và ngày càng đi vào nền nếp. Thủ tướng Chính phủ định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp đã thực hiện nền nếp hơn công tác tiếp dân, coi trọng đối thoại, kịp thời giải quyết được nhiều vụ, việc khiếu kiện phức tạp, đông người kéo dài, tạo nên sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp chú trọng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; các vụ, việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; qua đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của đất nước trong thời gian qua.

Thứ tư, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phong trào đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, hướng về cơ sở, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,... Đặc biệt, năm 2020, khi một số địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa, lũ và nhất là từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ở nhiều địa phương đã xuất hiện các mô hình “Dân vận khéo” hoạt động thiết thực, hiệu quả trong vận động, quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ người dân gặp hoạn nạn, khó khăn với ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Năm 2020, tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và phát động trong hệ thống chính trị “Năm dân vận khéo”; nhiều cách làm hay, mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng và phát huy trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã gặp mặt, tuyên dương, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ năm, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công tác phối hợp giữa Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả. Nhiều nghị quyết liên tịch và chương trình phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được ký kết và thực hiện đạt kết quả tích cực; qua đó, tạo cơ chế và điều kiện phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Nổi bật là công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chung tay giúp đỡ người nghèo và giảm nghèo bền vững; công tác vận động cứu trợ giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai, khắc phục hậu quả; công tác truyên truyền vận động nhân dân chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19, đóng góp xây dựng Quỹ phòng chống đại dịch COVID-19, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh; phối hợp đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công; giám sát việc công khai kết luận thanh tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo,... Các cơ quan hành chính nhà nước ban hành nhiều văn bản, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhiều kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện được cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tiếp thu, chỉ đạo thực hiện, góp phần hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị nói chung, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ vẫn còn có một số hạn chế, bất cập: 1- Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận và xây dựng chương trình phối hợp ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, kịp thời; 2- Sự cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân còn thiếu tính đồng bộ; chưa lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của nhân dân trong quá trình xây dựng một số chính sách, pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân; đồng thời, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn; 3- Công tác cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chất lượng chưa cao; đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, còn có biểu hiện thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, thậm chí gây tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu gương mẫu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trục lợi, tham nhũng, vi phạm pháp luật; 4- Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân, tiếp dân, đối thoại với nhân dân ở một số bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ở một số nơi chưa thực sự được phát huy đầy đủ; 5- Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết các vụ, việc khiếu kiện đông người ở nhiều địa phương còn chậm, tiềm ẩn “điểm nóng”, nguy cơ gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giai đoạn 2021 - 2026

Phát huy kết quả quan trọng đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình phối hợp về công tác dân vận, thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ cần tập trung phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, phối hợp tham mưu xây dựng, thể chế hóa và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hiến pháp năm 2013; tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ chính trị - pháp lý “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Hai là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò là chủ thể trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo và tăng cường tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hướng về quê hương, đất nước, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước, cũng như với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cán bộ. chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai (tỉnh Sơn La) tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước_Ảnh: TTXVN

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15-7-2021, của Chính phủ; trọng tâm là cải cách thể chế, xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Bốn là, hoàn thiện và thực hiện quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, người đứng đầu, công chức, viên chức. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu, xa dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Năm là, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo Luật Tiếp cận thông tin; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, tăng cường công khai, đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ, việc; kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là các vụ, việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””.

Bảy là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình phối hợp và sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều; định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện công tác dân vận.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền các cấp đối với công tác dân vận”(3). Theo đó, kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân chính là thước đo hiệu quả công tác, là uy tín, danh dự của các cấp ủy, chính quyền, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước Đảng và nhân dân trong giai đoạn mới./.

-------------------

(1) Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018, của Ban Bí thư, “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30-10-2019, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới”; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30-7-2021, của Bộ Chính trị, “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”,...

(2) Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-2-2010, của Bộ Chính trị. Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003, Hội nghị Trung ương 7 khóa IX, “Về công tác dân tộc”; tiếp tục xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015, của Ban Bí thư, “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; đồng thời, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016, của Thủ tướng Chính phủ, “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 191