Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử ở nước ta hiện nay

Trần Hoa Lê

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TCCS - Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng, là hạt nhân lãnh đạo của cả hệ thống chính trị. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có vai trò quan trọng trong lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó có lãnh đạo về công tác bầu cử...

Tăng cường, mở rộng công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta hiện nay

Trần Thị Hoa Lê

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân

PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc kiểm soát lợi ích nhóm hiện nay

Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tăng khả năng kiểm soát hoạt động xây dựng pháp luật

Theo: TTXVN