Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh - Tạp chí Cộng sản
Cơ quan Lý luận Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cơ quan Lý luận Chính trị của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam