TCCS - Ngày 2-10-2023, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2022 và triển khai chủ trương chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Song Hà tặng giấy khen cho các hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022 _ Ảnh: bacninh.gov.vn

Những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các phường, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, không ngừng củng cố vị thế, xây dựng hình ảnh năng động của thành phố Bắc Ninh trong tiến trình phát triển chung của toàn tỉnh.

Đặc biệt, thành phố đã thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách thuế mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp nhiều doanh nghiệp phát triển và đầu tư ổn định; ý thức chấp hành và thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế ngày càng được nâng cao, từ đó tác động tích cực đến công tác thu thuế trên địa bàn thành phố. Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.618 tỉ đồng; trong đó thu từ thuế, phí đạt 1.158 tỉ đồng (bằng 125% dự toán).

Trong thời gian tới, thành phố Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh. Rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Chủ động đối thoại, giải quyết mọi khó khăn vướng mắc của người nộp thuế, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm công khai, minh bạch quá trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nói chung và hộ, cá nhân kinh doanh nói riêng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Năm 2023, dự toán thu ngân sách của thành phố được giao là: 1.750 tỉ đồng, trong đó; thu thuế - phí: 1.050 tỉ đồng, tiền sử dụng đất: 700 tỉ đồng. Trong 8 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 910 tỉ đồng; trong đó thu từ thuế, phí - lệ phí lũy kế đạt 876 tỉ đồng (bằng 83% dự toán năm).

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm 2023 và những năm tiếp theo, các hộ kinh doanh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt các quy định, chính sách thuế, đối chiếu với tình hình hoạt động để phối hợp với cơ quan thuế thực hiện kê khai đúng với doanh thu, quy mô thực tế. Chi cục Thuế thành phố thực hiện rà soát toàn bộ hộ kinh doanh đang quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố danh sách các hộ kinh doanh kê khai doanh thu thuế chưa sát với doanh thu thực tế phát sinh; kịp thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục hành chính. 

Các cơ quan, đơn vị, ban ngành có liên quan phối hợp với cơ quan thuế trong việc rà soát, khảo sát tình hình hoạt động thực tế của hộ kinh doanh để công tác chống thất thu đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh cùng chia sẻ, đồng thuận, đồng hành cùng Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan thuế tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế, đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen cho 80 hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022./.

Nguyễn Việt (tổng hợp)