Hà Nội: Đột phá vào những khâu mới, việc khó trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TRẦN THẾ TÀI
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
12:42, ngày 03-11-2022

TCCS - Xác định công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hoặc kém, thời gian qua, Đảng bộ Hà Nội tập trung chỉ đạo, đổi mới toàn diện, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đến sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Đổi mới toàn diện công tác cán bộ

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW, số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các cấp về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021, về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”, nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thời gian qua và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới; ban hành đồng bộ hệ thống văn bản về công tác cán bộ, như Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 11-8-2021, về “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 17-11-2021, về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”; Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 16-8-2021, về “Trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội”; Quyết định số 1841-QĐ/TU, ngày 28-10-2021, về “Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố”, Kế hoạch số 56-KH/TU, về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2022 - 2025. Đây là những văn bản quan trọng, làm cơ sở để Đảng bộ Thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII_Ảnh: hanoimoi.vn

Thành ủy Hà Nội đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về nêu gương; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI, về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Trong công tác đánh giá cán bộ, Thành ủy Hà Nội xác định, đánh giá đúng cán bộ là tiền đề để làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, cũng như giúp cán bộ phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế. Nếu như trước đây, việc đánh giá cán bộ được thực hiện theo định kỳ hằng năm; ở một số đơn vị còn nặng tính cào bằng, hình thức, vô hình trung đã làm triệt tiêu tinh thần phấn đấu, thi đua của cán bộ. Nhận thức vấn đề này, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2898-QĐ/TU, ngày 08-11-2017, về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý, trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp đánh giá, xếp loại đối với 12 nhóm chức danh; phân cấp, ủy quyền cho 5 chủ thể quản lý đánh giá, đề nghị phân loại cán bộ. Thành ủy cũng chỉ đạo và hướng dẫn cấp ủy các cấp thực hiện công tác đánh giá cán bộ bài bản, đúng quy trình, quy định, tiến hành bằng nhiều hình thức, thường xuyên, liên tục và đa chiều….

Thông qua đó, Thành ủy Hà Nội tiếp tục duy trì tốt việc đánh giá cán bộ hằng tháng. Năm 2021, Thành ủy tổ chức kiểm tra 84 đơn vị, qua kiểm tra, đánh giá nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ; đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo Quyết định số 2898-QĐ/TU của Thành ủy được triển khai nghiêm túc; thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự bầu cử và công tác cán bộ thường xuyên khác; xây dựng, triển khai 2 phần mềm đánh giá cán bộ hằng tháng và phần mềm quản lý cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý triển khai đồng bộ trong toàn thành phố. Bên cạnh đó, Thành ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đến cuối tháng 11-2021, thành phố đã kết nạp 9.256 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Đảng bộ; thực hiện nền nếp, bảo đảm kỹ lưỡng, cẩn trọng, khách quan, đúng quy định việc thẩm định, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo thẩm quyền phục vụ công tác cán bộ, đảng viên

Thành ủy đã sớm ban hành và xây dựng hệ thống văn bản đồng bộ, cụ thể hóa thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 17-3-2021, về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”; thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU, ban hành Quy chế làm việc, Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo. Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo công tác sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gắn với Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị; tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016 - 2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2026; chỉ đạo triển khai rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và một số sở, ngành thành phố, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác cán bộ được xác định là khâu đột phá. Do đó, Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác cán bộ ở tất cả các khâu. Đặc biệt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 1 nghị quyết chuyên đề, 8 quy định, 4 hướng dẫn, 3 đề án, đang xây dựng 1 đề tài, 1 đề án, 1 kế hoạch về công tác cán bộ.

Thành ủy chỉ đạo triển khai sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chương trình hành động số 15-CTr/TU, của Thành ủy khóa XVI, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 150 lượt nhân sự; xây dựng và thực hiện Đề án kiện toàn, bổ sung 1 ủy viên ban chấp hành, 1 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công thành ủy viên sau Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đối với 109 đồng chí.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cơ bản hoàn thành kế hoạch đào tạo, cán bộ năm 2021; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ không đủ tuổi tái cử các chức danh chính quyền nhiệm kỳ mới; quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Năm 2021, Đảng bộ thành phố tiếp tục chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Trước tình hình dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ phù hợp với tình hình thực tiễn; ban hành Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 6-12-2021, về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”, Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 6-12-2021, về “Thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở các khu dân cư, khu chung cư và khu đô thị mới có đông đảng viên”. Triển khai xây dựng Đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội – Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; xây dựng Đề án về rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong thời gian tới

Thứ nhất, Thành ủy Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, nhất là cấp cơ sở.

Thứ hai, Đảng bộ thành phố tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư, Thành ủy tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ; tập trung sửa đổi, hoàn thiện quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu….

Thứ năm, triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 15 và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở; tiếp tục củng cố các cơ sở đảng yếu kém./.